Ultimul pas: Acordul de parteneriat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Primăria Târgovişte şi Primăria Răzvad în vederea implementării în comun a proiectului Centura Târgoviştei

Astăzi, 13 iulie Consiliul Judeţean Dâmboviţa se reuneşte într-o nouă şedinţă extraordinară. Primul punct pe ordinea de zi, vizează aprobarea proiectului „MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE”, a cheltuielilor legate de proiect şi Acordul de Parteneriat.
în data de 03.05.2018 a fost lansat apelul de proiecte POR 2018/6/6.1/ 5 Proiecte nefinalizate, aferent Priorităţii de investiţii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanţare toate unităţile administra-tiv-teritoriale JUDEŢ din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia şi Vest (definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) ŞI PARTENERI-ATE, aşa cum sunt definite în conformitate cu prevederile ghidului.
Acest apel de proiecte vizează exclusiv obiective de investiţii al căror gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrări semnat/maxim lucrări începute, lucrări care nu au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare.
De asemenea, apelul de proiecte vizează exclusiv modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri judeţene şi a variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, pentru îmbunătăţirea parametrilor relevanţi – creşterea vitezei, siguranţei rutiere, portanţei etc., astfel încât prin HCL nr. 195/30.05.2018, HCL nr. 226/29.06.2018 şi HCL nr. 227/29.06.2018 au fost transmise în proprietatea Judeţului Dâmboviţa sectoarele de drum ce fac obiectul investiţiei.
Prin Contractul de servicii nr. 15300/14.05.2018 încheiat cu S.C.
ROCONSULT PROIECT S.R.L., Municipiul
Târgovişte a achiziţionat servicii de consultanţă pentru pregătirea şi elaborarea cererii de finanţare aferente proiectului „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte”.
De asemenea, trebuie să precizăm că suma alocată regiunii Sud Muntenia este de numai 54,548 milioane euro, valoarea maximă a unui proiect este de 50 miliioane de euro, durata de depunere a solicitărilor de finanţare este de numai două luni, termenul limită fiind 16.07.2018, aspecte care reclamă urgenţa în pregătirea cererilor de finanţare şi a documentelor administrative anexe.
Aşa cum am arătat mai sus, la data prezentei lucrările executate în cadrul obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” au ca sursă de finanţare exclusiv bugetul local, astfel încât un nou eventual contract de finanţare nerambursabilă ar degreva bugetul local de aproximativ 60 milioane lei (valoare ce include şi TVA) sau ar da posibilitatea rein-vestirii acestei sume în promovarea altor obiective de investiţii.
Proiectul „Modernizarea şi Reabilitarea Drumului de Centură al Municipiului Târgovişte” face obiectul Contractului de finanţare nr. 26/03.02.2009, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritată 2 -„îmbunătăţirea infrastructirii de transport regionale şi locale”, DMI 2.1. „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”.
Conform ultimului act adiţional, perioada de implementare a proiectului este
de la 04.02.2009 până la 31.12.2018.
Proiectul vizează realizarea următoarelor categorii principale de lucrări: – Reabilitarea sistemului rutier existent în lungime de 13,808 km, pe zonele în care drumul are 4 benzi de circulaţie şi lăţirea zonelor de lucru cu 2 benzi de circulaţie la 4 benzi acolo unde este posibil, pe următoarele tronsoane: str. Petru Cercel, str. Laminorului, Calea Câmpulung, Bulevardul Eroilor, Aleea Sinaia, Aleea Mănăstirea Dealu, str. Magrini, str. Cărămidari (comuna Răzvad) – ramura Valea Voievozilor, str. Calea Ialomiţei (str. Canalului);
– Reabilitarea Pasajului superior Petru Cercel;
– Modernizarea – Dublarea podului rutier peste Râul Ialomiţa la Teiş, prin executarea unui nou pod, în aval de cel existent pentru două benzi de circulaţie şi extinderea la 4 benzi de circulaţie a porţiunii de drum cuprinse între acest pod şi pasajul DN 71;
– Reabilitarea Pasajului superior DN 71 în zona Târgovişte Nord;
– Reabilitarea Podului Rutier peste Râul Ialomiţa la Valea Voievozilor;
– Reabilitarea unei reţele de canalizare pluvială şi unitară;
– Reabilitarea trotuarelor pe tot traseul inelului de centură şi execuţia unor trotuare noi;
– Reabilitarea sensurilor giratorii şi a drumurilor laterale.
în anul 2010 s-a încheiat primul Contract de lucrări nr. 16310/28.06.2010 cu Asocierea S.C. CAST S.R.L., S.C. TRANS-
BITUM S.R.L. şi CARENA SpA IMPRESA DI COSTRUZIONI, reprezentată de S.C.
CAST S.R.L. Băneşti având o valoare de 49.992.278,16 lei cu TVA şi o durată de execuţie de 24 luni de la data primirii ordinului de începere. Ordinul de începere a fost dat în data 30.07.2010.
Lucrările de modernizare şi reabilitare au fost executate pe mai multe tronsoane (Calea Ialomiţei, Aleea Sinaia, Bulevardul Eroilor, Aleea Mănăstirea Dealu) fără a fi însă finalizate şi recepţionate şi au cuprins diverse categorii: asfaltare, reabilitare trotuare, montare borduri, etc.
Lucrările au fost executate cu mare întârziere, fără respectarea graficului de execuţie, dar şi cu mari deficienţe tehnice şi calitative de la proiectul tehnic, ceea ce a condus la rezilierea contractului în data de
23.07.2012, cu doar 7 zile înainte de împlinirea termenului contractual. La data rezilierii, lucrările erau realizate în procent de 27,7% din totalul lor.
în data de 09.07.2015, conducerea Primăriei Târgovişte a dat curs propunerii de reziliere a contractului şi a notificat în acest sens antreprenorul S.C. CAST S.R.L., astfel încât la 23 iulie 2012, contractul este reziliat, stadiul fizic de realizare a lucrărilor fiind de numai 27,7%.
în perioada imediat următoare se întocmeşte Proiectul tehnic revizuit al investiţiei „Modernizarea şi Reabilitarea Drumului de Centură al Municipiului Târgovişte” – Lucrări rest de executat, proiect ce este aprobat de OI ADR Sud Muntenia prin adresa nr. 3707/08.03.2013.
în data de 22.06.2013 este publicată în SEAP documentaţia de atribuire pentru lucrări rest de executat, data limită pentru depunere a ofertelor fiind
21.08.2013, în perioada 23.08.2013 –
29.04.2014, aproximativ 8 luni, are loc procedura de evaluare a ofertelor. în data de 13.05.2014 se încheie Raportul procedurii de atribuire nr. 11739/13.05.2014 şi se transmit comunicări privind rezultatul procedurii către ofertanţi. Este declarată
câştigătoare S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. şi depun contestaţii S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., S.C. DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII ŞI MONTAJ 93 S.R.L. şi COOPERATIVA
EDILE APPENINO SCRL ITALIA.
Sunt formulate mai multe contestaţii, însă C.N.S.C. respinge contestaţiile formulate de S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., S.C. DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCŢII ŞI MONTAJ 93 S.R.L. şi o admite pe cea formulată
de COOPERATIVA EDILE APPENINO
SCRL ITALIA dispunând reevaluarea. Prin Decizia Curţii de Apel Ploieşti nr. 3986/18.08.2014 se respinge însă şi
contestaţia depusă de COOPERATIVA EDILE APPENINO SCRL ITALIA şi se
modifică decizia C.N.S.C..
în data de 23.09.2014, ofertantul
câştigător S.C. TEHNOLOGICA RADION
S.R.L. notifică autoritatea contractantă cu privire la intrarea sa în insolvenţă, împrejurarea ce a generat discuţii vis-a-vis de încheierea şi executarea contractului de lucrări. Ofertantul notifică în data de 03.11.2014 faptul că este în imposibilitate de a-şi prelungi valabilitatea ofertei şi a garanţiei de participare şi că declină invitaţia la discuţii privind contractul, motiv pentru care în data de 19.11.2014 se dispune anularea procedurii.
Procedura de achiziţie este reluată, astfel încât în data de 20.01.2015 este publicat în SEAP anunţul nr. 156644. Perioada de evaluare nu a depăşit 2 luni şi jumătate, fiind finalizată în data de 26.05.2015, fiind declarată câştigătoare Asocierea S.C. GOOD PROD S.R.L. şi SK-13 PATSTROY JSC cu subcontractanţii declaraţi S.C.
CONSINIT S.R.L. şi S.C. DRUM ART S.R.L., prin liderul de asociere S.C. GOOD PROD S.R.L.
în data de 09.06.2015 se încheie Contractul de lucrări nr. 15277, valoarea acestuia fiind de 63.372.164,94 lei (valoare cu T.V.A.) şi durata de execuţie de 9 luni de la data primirii ordinului de începere.
Ordinul de începere a fost emis în data de 25.06.2015, ultima zi în care antreprenorul trebuia şi a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie prin prezentarea unei poliţe de asigurare nr. N0CC1215800327DF emisă de Confidi Cometa S.C.p.A. cu sediul în Roma, Via Savoia, nr. 33, Italia, Filiala România Şoseaua Fundeni, nr. 39, et. 2, Bucureşti, sector 2.
Referitor la stadiul fizic de execuţie al lucrărilor, menţionăm că antreprenorul a demarat efectiv lucrările abia în luna august 2015 şi nu au fost depuse situaţii de lucrări pentru niciuna din lunile de execuţie. Gradul de realizare în teren a lucrărilor contractate a fost de aproximativ 2%, fiind executate lucrări de mică valoare după cum urmează:
– Casetarea drumului nou 1i montarea a aproximativ 100 ml de canalizare pe acesta;
– Terasamente în zona Drum Teiş pentru lărgirea drumului la 4 benzii pe sectorul Pod Teiş-Pasaj Superior pe DN 72;
– Montare parţială de borduri pe străzile Petru Cercel şi Laminorului;
– Trotuare din beton pe străzile Petru Cercel, Laminorului şi în zona Pasajului Romlux;
– Frezare Bulevardul Eroilor pe o distanţă de aproximativ 150 ml dinspre Zona Teiş spre zona autogară.
Antreprenorul a motivat de fiecare dată că întârzierea în execuţia lucrărilor se datorează lipsei de finanţare solicitând în acest sens acordarea unui avans de către beneficiar. Echipa de implementare nu a fost de acord cu acordarea avansului motivând că antreprenorul în cadrul ofertei a făcut dovada unor lichidităţi în sumă de 20.000.000 lei necesare pentru executarea lucrărilor pentru o perioadă de 4 luni conform Scrisorii de referinţă bancară nr. 073565-003151/04.03.2015 emisă de Unicredit
Bulbank AD.
Ori, atâta timp cât antreprenorul nu a făcut dovada consumării resurselor financiare asumate în ofertă prin mobilizarea în teren a echipamentelor tehnologice declarate în ofertă, a personalului muncitor şi de specialitate declarat în ofertă, precum şi a achiziţionării cu materiale destinate realizării lucrărilor, echipa de implementare apreciază că antreprenorul este în imposibilitate de a realiza investiţia în condiţiile asumate în ofertă.
Vis-a-vis de capacitatea financiară a antreprenorului de realizarea a lucrărilor, menţionăm şi împrejurarea că pe numele S.C. GOOD PROD S.R.L. au fost primite mai multe dispoziţii de poprire în valoare de aproximativ 500.000 lei. Mai mult decât atât, prin încheierea de şedinţă din data de 05.10.2015 Tribunalul Sălaj a deschis procedura insol-venţei în ceea ce-l priveşte pe subcontrac-
tantul S.C. CONSINIT S.R.L., iar pe rolul
Tribunalului Bucureşti se află dosarul nr. 9384/3/2015 având ca obiect procedura insolvenţei celui de-al doilea subcontractant
S.C. DRUM ART S.R.L..
Au fost emise de către echipa de implementare din partea Municipiului Târgovişte mai multe notificări către liderul asocierii S.C. GOOD PROD S.R.L. pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, pentru a intra în ritmul de execuţie declarat prin graficul de execuţie înaintat în cadrul ofertei.
Parte din aceste notificări au rămas fără răspuns şi nu au fost soluţionate în mod favorabil de către constructor. Mai mult decât atât, personalul de specialitate declarat iniţial în cadrul ofertei a fost schimbat în repetate rânduri, în luna octombrie Municipiul Târgovişte fiind notificat şi cu privire la schimbarea reprezentantului antreprenorului.
La data de 24.11.2015, autoritatea contractantă UAT Municipiul Târgovişte a transmis adresa înregistrată sub nr. 33592/24.11.2015, prin care a înştiinţat
Asocierea S.C. GOOD PROD S.R.L. şi SK-13 PATSTROY JSC de rezilierea
Contractului de lucrări nr. 15277/09.06.2015, în temeiul prevederilor subclauzei 15.2 lit. a şi lit. b din Condiţii generale FIDIC 1999.
în data de 11.12.2015 Municipiul Târgovişte formulează plângere penală împotriva reprezentanţilor constructorilor, dosarul fiind în soluţionare la DNA Serviciul Teritorial Ploieşti sub nr. 627/VIII/1/2015. Au fost trimise mai multe solicitări către Confidi Cometa S.C.p.A. în vederea executării garanţiei de bună execuţie, însă acestea s-au lovit de refuzul asiguratorului.
Ulterior, a fost întocmită o nouă expertiză tehnică a lucrărilor rest de executat, a fost întocmit un nou proiect tehnic pentru restul de executat şi a fost demarată procedura de achiziţie publică a lucrărilor care s-a concretizat prin încheierea Contractului de lucrări nr. 16973/08.06.2017 privind „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” cu Asocierea S.C. TELOR INVEST S.R.L. / RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L. / S.C. PETROCON-STRUCT GROUP S.R.L. / S.C. LEODRU-
MIT CONSTRUCT S.R.L. prin lider de asociere S.C. TELOR INVEST S.R.L.
Contractul de lucrări se află în derulare la data prezentei, amplasamentul lucrării fiind predat executantului în data de
21.06.2017 conform Procesului verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de reper, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost transmis în data de 23.06.2017.
în cadrul acestui contract de lucrări, stadiul fizic al lucrărilor conform ultimului Certificat Interimar de Plată este de 9,30%, iar per total obiectiv (luându-se în considerare şi lucrările executate şi în cadrul contractelor de lucrări anterioare) stadiul fizic se ridică la aproximativ 35%.
Facem precizarea că la data prezentei pe amplasamentul lucrării au fost atacate mai multe obiecte printre care: lucrări de drum, lucrări de canalizare, lucrări la Podul Nou peste Râul Ialomiţa la Teiş, la Podul de la Valea Voievozilor, la Pasajul peste CF pe strada Petru Cercel şi la Pasajul peste CF la Târgovişte Nord.
Contractul de finanţare încheiat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 este în vigoare până la data de
31.12.2018 cu posibilitatea de a nu rambursa sumele deja achitate Municipiului Târgovişte în perioada 2010-2012 (aproximativ 15 milioane lei), dar condiţionat de finalizarea lucrărilor în acest termen cu surse financiare de la bugetul local.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Comercianţii târgovişteni, informaţi de poliţişti pentru prevenirea furturilor

Poliţiştii structurii de prevenire, sprijiniţi de poliţiştii de proximitate din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, au organizat o acţiune de informare a comercianţilor din localitate cu privire la modalităţile prin care pot preveni furturile din societăţi comerciale. Poliţiştii au stat de vorbă cu agenţii economici şi le-au prezentat o serie de […]