S-a instituit carantina zonală în comuna Valea Mare

Comuna Valea Mare începând cu data de 17.10.2021, ora 05:00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data 31.10.2021, ora 05:00, este în CARANTINĂ. Mai sunt în carantină: Titu, Crevedia și Vlădeni.
HOTĂRÂRE:
Art. 1. (1) Se propune, începând cu data de 17.10.2021, ora 05:00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data 31.10.2021, ora 05:00, instituirea măsurii de carantină zonală a comunei Valea Mare din județul Dâmbovița. Art. 2. (1) Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.
(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona caranti-natăși asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean sau Inspectoratul de Poliție al județului Dâmbovița, după caz.
Art. 3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere,legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Modelul declarației pe propria răspundere este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.
Art. 4. In zona prevăzută la art. 1, alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1, alin (2):

 1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1, alin. (2);
 2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;
 3. În intervalul orar 5:00-20:00, în interiorul zonei menționate la art. 1, alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
  a) deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID -19 sau persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
  b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
  d) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de

la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de com-panie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimenta-re;
j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
m) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
n) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu diz-abilități, decesul unui membru de familie;
o) participarea la activități religioase;
p) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
q) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.

 1. În intervalul orar 20:00 – 5:00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3, lit. a), b), d), n), p)
 2. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:
  a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
  b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
  c) persoanele care locuiesc în zona caranti-nată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
  d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de

familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu diz-abilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);
g) deplasarea în vederea obținerii de acte oficiale (acte de stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, pașapoarte, etc.);
h) deplasarea antepreșcolarilor/preșcolar-ilor/elevilor/studenților în unitățile de învățământ din afara zonei carantinate.

 1. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
 2. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 3. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la prezentul articol, data completării și semnătura.
  Art. 5. (1) Măsurile prevăzute la art. 4 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport de hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.
  (2) Măsurile prevăzute la art. 4 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dar care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport de hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.
  Art. 6. În zona prevăzută la art. 1, alin (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:
 4. Se permite tranzitarea zonei carantinate pentru cetățenii care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/staționarea în localitate.
 5. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Dâm-bovița se vor stabili căile de circulație pentru tranzitarea zonei respective și aducerea la cunoștința populației prin intermediul mass-media a acestei măsuri.
  Art. 7. În zona carantinată se instituie următoarele măsuri suplimentare:
 6. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise;
 7. Slujbele religioase se desfășoară cu participarea credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respec

ta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne,emis în temeiul art. 45 și al art. 71, alin.(2) din Legea nr. 55/2020 cu modificările și completările ulterioare.

 1. Activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști,legitimați și/sau de performanță în spații închise și/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și distanțare între participanți.
  Art. 8. Cursurile unităților de învățământ din zona carantinată, se vor desfășura în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5338/1082/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS- CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.
  Art. 9. În zona carantinată se interzic următoarele activități:
 2. Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților, culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;
 3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate – cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, conform Adresei Institutului Național de Sănătate Publică nr. 19.941/2020 și Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 60/2020;
 4. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și/sau deschise;
 5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem „take-away” (la pachet) și/sau catering;
 6. Toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor organizate sub egida federațiilor de specialitate;
 7. Organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și piețelor de vechituri în spații închise;
 8. Desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise.
  Art. 10. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18:00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.
  (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică.
  Art. 11. Operatorii economici publici și privați

care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare cure-spectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioadastării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:

 • Administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
 • Pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;
 • Numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
 • Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.
  Art. 12. Direcția de Sănătate Publică Dâm-bovița va întreprinde următoarele:
  (1) Analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
  (2) Stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice, la un interval de 48 de ore, și urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;
  (3) Îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);
  (4) Supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestei activități.
  Art. 13. (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. (2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.
  Art. 14. Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița (telefon 0245613761, e-mail: cjcciîisudb.ro).
  Art. 15. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” al Județului Dâmbovița asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Târgoviște: Reabilitarea și modernizarea Șoselei Găești, pe ultima sută de metri

Reabilitarea Șoselei Găești, una dintre principalele intrări în reședința de județ, este un obiectiv pe care executivul Primăriei Târgoviște și-a propus să îl finalizeze până la sfârșitul lunii. Proiectul este destul de complex, incluzând și amenajarea a circa 300 de locuri de parcare, sistem de preluare a apelor pluviale, iluminat […]