Oraşul Pucioasa şi comuna Glodeni intră în carantină, începând cu data de 07.04.2021, ora 12.00, pentru o perioadă de 14 zile

Se propune, începând cu data de 07.04.2021, ora 12.00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 21.04.2021, ora 12.00, instituirea măsurii de carantină zonală a comunei Glodeni (cu satele aparţinătoare Glodeni, Guşoiu, Lăculeţe, Livezile, Malu Mierii şi Schela) şi a oraşului Pucioasa (cu localităţile componente Bela, Diaconeşti, Glodeni, Malurile, Miculeşti, Pucioasa şi Pucioasa-Sat), judeţul Dâmboviţa.
Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.
Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. Modelul declaraţiei pe propria răspundere este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.
Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată:

 1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
 3. In intervalele orare 5.00-22.00 (pentru zilele de luni, marţi, miercuri şi joi), respectiv 5.00-20.00 (pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică) în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
  a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
  c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
  d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
  e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
  f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
  g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
  h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;
  j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
  k) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau
  alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
  l) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege; m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
 4. n) participarea la activităţi religioase; o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
 5. p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
 1. In intervalele orare 22.00-5.00 (pentru zilele de luni, marţi, miercuri şi joi), respectiv 20.00-5.00 (pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică), circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m) şi o).
 2. In/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
  a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionarea populaţiei;
  b) persoanele care nu locuiesc în zona caranti-nată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor;
  c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
  d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroali-mentare;
  e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
  f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
  g) urgenţe medicale.
 3. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere.
 4. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
 5. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la prezentul articol, data completării şi semnătura.
 6. Se permite tranzitarea comunei Glodeni pentru cetăţenii care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/staţionarea în zona caranti-nată. Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa se vor stabili căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin intermediul mass-media a acestei măsuri.
 7. Slujbele religioase se desfăşoară cu participarea credincioşilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă doar personalul bisericesc.
 8. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii religioase, înmormântări, etc.) se desfăşoară în lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (numărul ce include şi persoanele care oficiază slujba religioasă).
 9. Accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane.
 10. Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane.
 11. La toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 16. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, după caz.
 12. In zona prevăzută se interzic următoarele activităţi:
 1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;
 2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.;
 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering -livrare la domiciliu);
 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locaţiile amplasate – cu excepţia celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, conform adresei INSP nr. 19941/2020 şi a Hotărârii CNSU nr. 60/2020;
 5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
 6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
 7. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
 8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil.
  Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 21.00 pentru zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, respectiv până la ora 18.00 pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care vor avea program non-stop şi în care personalul de serviciu va deservi clienţii la geam.
  Prin excepţie de la prevederile alin. 1, pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 18.00-05.00, operatorii economici

pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de distanţare fizică, cu asigurarea pentru clienţi a unei suprafeţe de 4 mp (din suprafaţa utilă a magazinului) şi cu păstrarea distanţei de 2 m între persoane.
Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiţii:

 • Administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
 • Pasagerii vor purta masca de protecţie pe tot parcursul călătoriei;
 • Numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
 • Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va
  _ realiza pe uşa din faţă, iar coborârea pe uşa din spate. In conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 5/2021, Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr.

3459/280/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. cursurile de învăţământ se vor desfăşura în zona carantinată doar în sistem online.
Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa va întreprinde următoarele:
(1) Analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor. transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
(2) Stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spaţiilor publice. la un interval de 48 de ore. şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;
(3) îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei gravide. persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
(4) Supravegherea colectării deşeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi.
Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară. civilă. contravenţională sau penală. în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. cu modificările şi completările ulterioare.
Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. cu modificările şi completările ulterioare.
Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2. precum şi pentru soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa (telefon 0245 613761. email: cjcci.db@gmail.com).
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din comuna carantinată. cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

ACCIDENTE GRAVE în comuna Corbii Mari

Un şofer în vârstă de 20 ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul marca Ford, pe DJ 701 Corbii Mari, nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un autoturism marca Volkswagen, condus de un bărbat, în vârstă de 33 ani.În […]