Gandy-Romulus R. Georgescu DOINIREA-mi TÂRGOVIŞTEI Ş-A OREI-UMBRE din TURNUL CHINDIEI… (IV)

9. MIRCEA HORIA SIMIONESCU (Cronicarul-scrib din PIETRO-ŞIŢA)
ROMANCIER aed-ROMANTIC prin FLORENŢA-VALAHORUM:
TRIST-epical de-al TÂRGOVIŞTEI Cronicar-FORUM!…
SCRIB: MUZĂ-n MUZEE: prin Tiparniţe Cuvintele-i zac şi zac:
ale acestui PRINŢ-FLORENTIN – dar Şi Meşter-Fonem TRACODAC –
O, temperat-descriptiv ca ONOR de BALZAC!…
Şi parc’: Atemporale cobor înspre TÂRG dinspre-O PIETROŞIŢĂ –
cum de-Ancestral pogorât-a cu preVestea Morţii: Legendara-MIORIŢĂ!…
şi deDrept scoborâtor din ele: Păstorul-Şcoalei Literare-TÂRGE preaFirescu:
o, cel Romancieriu-i-Fiu, pre Nomina nePrescurtată (!): MIRCEA HORIA SIMIONESCU!
EL: cându-şi O Poveste rar-Rară,
cându-şi Magnă-Epică: re-aBREVIARĂ
ori clar-Clară, prelimpede-de-CLARĂ:
O POEMĂ re-trans-Văcăresc-TESTAMENTARĂ!…
Şi-n vizor-VIZIONARĂ: VIAŢA-ca-O-para-CHIOARĂ:
o, de la Unu.Unuia: Purtătoriu întru: PALTONUL DE VARĂ!…
Cum numai de-Amu şi de-Amum:
hăt: mai mult de-acel per-Perfectum!…
Şi vaie, Doamne, ca Tot-Totem-Totum-PostTUM:
dela protoCosmos la protoPământ: factoIluzorium!…
La Moartea Genial’ a Scriitorului den Târgoviştea-Valahorum:
de Uşoară-i vine-etern a Sa Pulbere den Bellu-GOLGOTA –
cum de-Astrală-i ţine Maestrului şi-i: rob-REDINGOTA!…
Precum aşa seVede-între-VEDE: din Hystoria CalaMitatum:
fix se ivi ş-acest stylist-caracterolog: Imbilum-per-PerPetum!…
Şi iatu-O, şi iată-L: îmSfâşit la cel laSfâtşit:
VIAŢA-i: iesEUL TăU TOT: ţi-a ieşit-spre-reReuşit!…
– o, şi prin Răpirea TA la Cele preLegi-din-Arhimede: cum fu şi cu RăPIREA-ţi LUI Gany-GANIMOEDE?!…
– şi Noiu rămânând aicea-n: Jumătatea’ ceea ce se vede:
iar TU încet-de-a-Phururi: spre PLUS UNU-ţi a tot purcede?!…
Şi întru TOT şi de-a TOTUL de-Acest SFÂRŞIT-ereMIT
pe cari dimpreună cu Înger-Domnul L-ai infinit-de-nFINIT –
nouă ce resturi: harice-Celesturi: cozi de-Odăjdii-Nădăjdii:
ne-ai mai tot’ mas pe-Acas din: NESFÂRŞITELE-ţi PRIMEJDII?!…
Dar-vaiu, Maestre, şi chiar: din ce Chin de-atât de Fin, o multpreaFIN:
şi decâtu Cele-Ţi Eclesiastice: Născutu-s-au: ÎNVăŢăTURI PENTRU DELFIN?!…
Ş-aşa de TrisTu ai stins şi reaprins în NOI LutoHimericul: BANCHETUL (?!)…
Măzgăli-vei şi Numele Nost la BREVIARUL Celest printr-o DivinăSară?!
Şi câţi scăpa-vom de Frigul Morţii: dac’ Ţi vom îmbrăca PALTONUL-DE-VARă?!
Şi de ce (pre mine-Unul!) – toate, oho: POVESTIRILE Tale GALANTE (?!):
mă (şi vă?!) trimit de-a dreptul: în mai Abisalul-Paradisiac: Infern-al-lui-DANTE?!
Şi vaiu: MHSemnule, uitându-ne de-amu pre Noiu: fix în UMBRA LUI ULISE:
ce alte Mânuri-Scribe, o, de-apropri oare: ProMise şi preproSCRISE:
vor de-Zvorî porţile Scholasticei-Literare dintru Târgoviştea-n: VISE?! –
când: uite-le-s ‘maseACUM, de TINE: Homericule-Transcedental: Închise?!
Şi carele INGENIOS mai BINE TEMPERAT, o, va Tempora-O Mores-ITie:
când pare-se a fi FINITă înScriba-Gutenbergă pe-o foaie-d’ hârTie?!…
Ş-apoi cin’-mai de-ales din: O, TÂRGOVIŞTEA TA = UNA FLORENŢă VALAHĂ:
o, va mai Pur pur-Cede a preSta: Zizifice-Munci-Literare-de-CLACĂ?!…
(II) O, şi ca LA DEALU-i DEALU-i NeRetezat de pi CAL-CALU-i
CAPUL VITEAZULUI: e-n Adormire
întru Voievodala – SFÂNTA MONASTIRE -: i s-ar cuveni şi Lui MirceaHS: o pomenire fie şi cât p-un capăt-sfoară-de-ştire!…
– Aprindeţi-i, voiu Urmaşii LUI: din Neam-în-Neam: CANDELA A SPERăRII (!): Căci EL Coborâtu-s-a depe PietroŞiţe, vaie, depi Culmile
spre-a ni Le Lumina-NOUă: de DINCOLO de BINE şi DINCOACE de RăU (HăU?!):
ELU: Phrea BINE TEMPERATUL nost’ (oh!): ş-al LUI DUMNEZEU – O, HăU!…
ELU: Scrib-Robul Liric-Ludic-epic: MIRCEA HORIA SIMIONESCU:
CELU: INGENIOSUL-amestic-aed: întru Teluric şi izvor-CERESCU!…
O Genă-cu-Geniu din Piatră-den-Şiţă = ca os-evPIETROŞIŢă (!):
De pre Vadu-Valul Văii-IALOMIŢA den intraMuros: JudaDâmb-o-Viţă!…
Ş-apoi Re-Naşte-L, Doamne:: Statuie-Vie pre Logos-verdeLOVIŞTE
printru Romantica-i: FLORENŢă-VALAHă: icoana-i Pieta-TÂRGOVIŞTE!
Ş-Aşază-L de-Etern lâng’ Imnic de-al LUI EMINESC: plâns LAHELIAD!
Ş-asfelu: Nost’ DIO: cu Cheile Raiului ni-l vei zdrobi pre Iadu-din-IAD!…
Şi cu-Agiutoriu SFINTEI UR-BEI: MAICA DOMNULUI: Vergura-Vergură:
Să fie să piară Negura-Negură! O, Negur-den-Negură: Ura-dinURă!…
Prin MHSimionescu: Blestemul-lui-Nifon: prav-MedieValul cela de SperJur:
pe Vânturi să farme Spurcatul Acela din Jur, să fie de-Amu: deTot-tăiatul-împreJUR!
Muză-n MUZEE: medieval-SIT, Vatră-Istorică TÂRGOVIŞTEA este-şi-este:
fie de-acu să devină PASăRE-PHOENIX: reNăscuită-i din cenuşă-n Moderna-Poveste!…
Şi Re-înviind Cuvintele-Ţi: carele ca-n mormnte zac ş zac:
Prin Operele-Ţi fiind: prinţ-florenţine ş-ONOR-de-BALZAC!
10. VALERIU LIŢĂ-COSMIN:
POET-POET din stiipea: ŢARA IUBITU – Amin! prin Cercu-i Labirintic: TRUBADUR de-nSenin -IZVOR – Izvoadă la vremi făr’ de Cpmeşi-de-in: un sonetist lipsit de elementul: IERIU: Meta-Fizit: POET VALERIU!…
Şi dac’ purcezi spre Târgovişte
şi de din Munţi ori de pi Lovişte
şi MECCA-VALAHă cu Turnu-i preScrise –
şi la CHINDIE, Doamne, DRUMURILE-a închise:
Venea POETIC-POETUL şi vi le deschise: „Vorbind cu blândul Inochise Tot între ţărmuri nedecise Şi ELU: „Egal al Zeilor – Lullu
Apostola: „Trăiesc în Ţara IUBITU!… ”
Ş-Acest Poet-Principe-de-Târg: prim-Primar cu Mantie de-Apollonian şi versul-verb: ne-a semnat parc’ din vremi de la izvod-izvoade spre vremi de azi cu Patemi-cercuri şi năvoade cu toatele semne noduri-năroade-iscoade: aşa s-a înscris: cu iz şi abur de senin-Amin:
cu ancestralu-i NOMINA: VALERIU LIŢă-COSMIN!…
Cetatea-TURN şi-o zugrăvi zugrăvise
cu Litere-de-Tărtăria: Alfa-Omega Meta-zise:
Hrisov – însemn de-ndemn –
precum p-acest Testamentar – „DESEMN”:
„ŢARA ce mi-ai dat-o TU
Strigă-n mine IUBITU
Cu Carpaţi şi Dunăre
Şi cu râuri tulbure
De păduri de peşti de tot
Când trec dorurile-not
Păstrăvii urcă prin ape
Să ne ştie mai aproape
Pasărea în mine ţipă
Când pun gândului aripă
Când citim cu ÎNOCHISE
Gândul gândurilor scrise
Şi din toate câte-un Semn
ŢARANOASTRă O DESEMN:
Într-o formă a Patimii
LAMURă A LACRIMII…”
Precum acel un EL-ZORAB
din şaua calului pur-sânge-arab
aşa grăita-a ‘cest POHET TÂRGO-BASARAB
O, Pohetul şi revolut ş’întâi revoluţionar
cu carele şi eu aprins-am Ţărna Cetăţii TÂRGOVAR!…
O, Spartacule: Valeriule Cosmin-Liţă
fuior-fior-de-vers pe-ape, metale, pe şiţă:
mai vino, declamă-Ţi ş-amu ŢARA IUBITU!
căci iatu: EU azi te scot din CERCU-ţi în LABIRINTU –
of, Doamne, vai mie, astăzi doar eu:
eu ca pre-pigmeu, vaie:: hEroic-TeZeu
te-asigur cert şi iară cert
precum şi duhul cela viu-inert:
Sigur: că e un sunet singular
Cum ne lipseşte elementul IERIU
Nu vrea polemici reflexive dar
Rosteşte lumii un POET: VALERIU! –
şi că pe-aici de la VOX POPULI, VOX DEI-VOX:
este infinit mai RăU, mult mai ex-NOX:
vaie, SONETISTULE: decât în ETERNUL-ECHINOX:
adaOS la adaOS
şi Degeaba şi şi de Prisos:
„Dulcele-Săratul e mişcarea
În Cercul Iubirii: Lumină şi Tern
Ci OSia Vieţii ne trece prin suflet
ROATA să SCRIE egalul eTERN… ”
– Vai, Lir-Sonetistule: PLANETA pierde: ULTIMUL-TREN!…
11. GEORGE SÂNPETREAN (Ssst: O SECUNDĂ!):
UN LYRIC SCRIB-IZVOADA-ISTORIOASă:
din SCHEI de BRAŞOV: Romanţă-ntr-a noast’ DÂMBO-ANINOASă!…
EL s-a purces din secoli-clipe-n AN şi AN:
c-un nume de pesaro-Apostolic: GEORGE SÂNPETREAN!
Acest Pohet aho-ehei-ehei:
Vine din Braşov – din SCHEI!
Şi-i Tălmăcitor de-ESENIN
şi nicicum mai puţin-de-puţin
de alt slavon: EVGHENII VINOKUROV = basm Iakuţpv:
când bate orologiu Miezul Nopţii: în CeasSLOV!
Vede adesea TâmpleleCarpate (de departe!) albind:
Şi din Traista-i cu Ghicitori: Sonata-Lunii pe Copii îngerind!…
Cubtil: trăia clipa ‘ist ardelean germano-rusofil-calofil:
alunecând ardent spre Eminesc: în Migraţia Umbrelor subtil-abil:
cabotin: liric-magic în La Eminescu: sclariza întâi Patriarhi:
„De veghe stă clopot peste Trei Ierarhi
Adulmecând melancolii de GLOSSĂ,
La Nicopol se surpă Oase-de-Monarhi
Şi (fix!)): se-arastă EPIGONII în Mantie-ROSă.
De vis se-adapă Codru-n Bucovina
LUCEAFăRUL de-apururi îşi îmbună Vina
Alunecă murmuri în frăgezimi-de-Seară:
E vocea LUI pe plai – IUBIREA la IZVOARă!”
Sa fost Apărător de LIMBă-ŢARă-NEAM-MORALă:
Harfiind-o consoană-cu-consoană: Pe-o coajă de VOCALă!
Ca al BISERICELOR Sfânt-Eclesiastic HRAM:
îi erau corpusul NEAM-ŢARă, ŢARă: stâncă-de-NEAM:
FLORăRIA LUI Coşbuco-Argheziană pe-al Aninoasei-GEAM!
DASCăL c-un DISCURS fin-mistic la MORALă-n METODă:
DOAMNE: prin ce MUSAIE i-a sta ICOANA LUI de scrib-IZVODă?!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

23 aprilie, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Sărbătorit în fiecare an pe 23 aprilie, Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi din calendarul ortodox, ziua fiind marcată, potrivit tradiţiei populare, prin împodobirea caselor cu crengi verzi care sim bolizează renaşterea naturii. Anul acesta , crestinii nu vor putea […]