DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Şl PROTECŢIA COPILULUI DÂMBOVIŢA, LA ORA BILANŢULUI PE ANUL 2018

În anul 2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a urmărit atingerea obiectivelor propuse în conformitate cu Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2020, precum şi în conformitate cu Planul de acţiune pe anul 2018.
Astfel, s-a urmărit:
Creşterea calităţii serviciilor sociale prin reacreditarea/licenţierea serviciilor sociale existente şi a celor nou înfiinţate conform standardelor de calitate şi încheierea de parteneriate locale publice şi publice-private pentru dezvoltarea şi susţinerea de servicii sociale, precum şi formarea, perfecţionare, specializarea personalului care furnizează servicii sociale.
Atragerea de resurse financiare, materiale, umane în vederea furnizării serviciilor socialeconform standardelor prevăzute în legislaţie, prin atragerea de fonduri externe, guvernamentale, precum şi sponsorizări şi promovarea activităţilor de voluntariat în serviciile sociale.
Prevenirea separării copiilor de familie, în vederea reducerii numărului de copii care beneficiază de măsură de protecţie specială, prin susţinerea familiei naturale sau extinse pentru a accesaserviciile sociale de la nivel comunitar, serviciile de zi, precum şi serviciile de consiliere şi de planning familial.
Dezvoltarea şi furnizarea de servicii specializate pentru copii, tineri în dificultate în familie, copii /tineri cu dizabilităţi şi/sau deficienţe de integrare socială.
Reducerea numărului de copii care beneficiază de măsură de protecţie specială prinîncurajarea adopţiei naţionale pentru copilul aflat în dificultate şi prin creşterea numărului de reintegrări din sistemul de protecţie al copilului. Menţinerea persoanelor adulte în dificultate în comunităţile de domiciliu şi prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, prin dezvoltarea de servicii sociale adecvate.
Popularizarea drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate, în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a copilului şi a familiei în situaţie de risc sau în dificultate.
Se constată o scădere a numărului total al copiilor cu măsură de protecţie specială (plasament familial sau rezidenţial), de la 1189 la 1128, dar pentru menţinerea în familia naturală sau pentru reintegrarea în familie au fost oferite servicii de zi, de recuperare, reabilitare şi de consiliere pentru un număr mediu de 945 copii/lună.
În structura DGASPC Dâmboviţa funcţionează servicii şi compartimente specializate, servicii de consiliere, de recuperare, de orientare şi sprijin pentru copii şi adulţi, precum şi servicii sociale – de tip rezidenţial, organizate în structura unor centre sau complexe de servicii sociale. Măsuri de protecţie specială de tip familial pentru copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi
Serviciul management de caz pentru copii a monitorizat în anul 2018 un număr de 1075 copii cu măsură de protecţie specială la familie sau la asistent maternal profesionist şi a realizat 7714 rapoarte de monitorizare lunară şi 2040 rapoarte trimestriale, în urma deplasărilor în teritoriu, iar Serviciul management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti a monitorizat şi evaluat activitatea unui număr de 277 asistenţi maternali profesionişti pe parcursul anului 2018.
Centrul de consiliere pentru părinţi şi copiii care beneficiază de măsură de protecţie specială şi Serviciul de integrare şi reintegrare a copiilor de la asistent maternal profesionist în familie au supervizat un număr de 520 întâlniri între părinţi şi copiii cu măsură de protecţie specială şi 34 găzduiri în familia naturală sau extinsă. Au fost realizate 34 reintegrări în familia naturală şi s-au realizat demersurile pentru deschiderea procedurii de adopţie pentru 24 copii, au fost întocmite 1291 rapoarte de anchetă socială, iar pentru cazurile în care nu au fost găsite rudele la domiciliu au fost întocmite 628 rapoarte. Pe parcursul anului 2018 au fost întocmite 2800 fişe de evaluare a nevoilor copiilor, 1760 rapoarte de consiliere socială şi 683 rapoate psihologice pentru copii cu măsură de protecţie specială.
Măsuri de protecţie specială de tip rezidenţial pentru copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi
Complexul de Servicii Sociale Târgovişte „Floare de Colţ” a oferit în anul 2018 servicii de îngrijire, consiliere şi găzduire pentru 40 copii/tineri aflaţi în dificultate, în cadrul unor case saumodule de tip familial, cu o capacitate de 54 copii/tineri. Pe perioada anului 2018 a fost revocată măsura de protecţie specială la împlinirea vârstei de 18 ani pentru 12 tineri, 1 copil a fost reintegrat în familia naturală şi pentru 1 copil măsura de protecţie specială a fost modificată în plasament familial. Din cei 40 copii/tineri, 28 păstrează legătura cu familia naturală sau extinsă.
Complexul de Servicii Sociale Găeşti a oferit în anul 2018 servicii de îngrijire, găzduire, recuperare pentru 38 copii cu handicap sever, servicii de primire în regim de urgenţă pentru 18 copii cu dizabilităţi, precum şi servicii de zi pentru 35 copii cu dizabilităţi.
Recuperarea şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi s-a realizat prin activităţile specifice desfăşurate, având rezultate pozitive prin formarea deprinderilor de bază, comunicarea verbală, diminuarea tulburar-ilor hiperchinetice, realizarea şi păstrarea echilibrului, deplasarea fără ajutor, scăderea spasticităţii la nivelul muşchilor, dezvoltarea deprinderilor de autoservire.
Complexul de Servicii Sociale „Casa Soarelui” Târgovişte a oferit servicii de îngrijire şi găzduirepentru o perioadă limitată de timp, pentru 57 copii, în cadrul Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat şi servicii specializate în cadrul Centrului maternal, pentru 6 cupluri mamă-copii (6 mame şi 9 copii) aflate în dificultate şi 2 gravide.
În vederea creşterii calităţii serviciilor oferite, instituţia noastră a contractat prestarea de servicii sociale cu Asociaţia „Provita Târgovişte 2003” (41 copii), Fundaţia „Cara Bella Internaţional” (21copii cu dizabilităţi), Asociaţia Română pentru Educaţie şi Dezvoltare (14 copii), Asociaţia DREPT, Respect, Educaţie pentru Toţi (18 copii), Asociaţia Diaconală „Casa creştină” (8 copii). Astfel, în prezent 102 copii /tineri beneficiază de serviciile de tip rezidenţial oferite de aceste ONG-uri.
Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilităţi
În afară de centrele de tip rezidenţial pentru copii în care beneficiază de servicii specializate copii cu dizabilităţi cu măsură de protecţie specială, în structura DGASPC Dâmboviţa funcţionează şi Centrul de recuperare şi reabilitare copii cu handicap Târgovişte, care a asigurat în anul 2018 servicii specializate pentru un total de 152 copii cu dizabilităţi (din care 77 intrări 2018),aflaţi în propriile familii, din judeţul Dâmboviţa.
Echipa Mobilă pentru copii cu diz-abilităţi a asigurat, în aceeaşi perioadă, servicii specializate şi practici integrative pentru copii cu nevoi speciale în cadrul propriilor familii, pentru un total de 57 copii cu diz-abilităţi din 19 localităţi de pe raza judeţului Dâmboviţa.
Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui Târgovişte funcţionează din data de 15 martie 2016 şi se adreseazăcopilului cu sindrom Down şi copilului cu autism. Pe parcursul anului 2018 au beneficiat de serviciile centrului 52 copii cu dizabilităţi din familie (din care 22 cazuri noi 2018).
Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găeşti funcţionează din luna octombrie 2018, a fost deschis cu sprijinul Fundaţiei SERA România şi are o capacitate de 35 de locuri. Centrul are ca obiective oferirea unor servicii specializate de recuperare şi reabilitare asistată a copiilor cu dizabilităţi, încadraţi în grad de handicap, aflaţi în familie, plasament la asistent maternal profesionist/plasament simplu la persoană/asistent personal, pentru asigurarea unei recuperări de calitate a copilului, atât din punct de vedere mental, cât şi motoriu.
Reducerea numărului de copii care beneficiază de măsură de protecţie specială
s-a realizat prin: Încurajarea adopţiei
În perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, s-a realizat deschiderea procedurii de adopţie naţională pentru 23 copii, 19 încredinţări în vederea adopţiei, 17 încuviinţări de adopţie naţională şi 2 adopţii internaţionale. În anul 2018 au fost informate la solicitare 74 familii privind procedura de adopţie naţională, au fost eliberate 41 atestate de familie/persoană potenţial adoptatoare şi s-au realizat 221 reevaluări postadopţie. În această perioadă, s-a realizat încredinţarea în vederea adopţiei pentru trei grupe de fraţi (două grupe cu doi copii şi o grupă cu trei copii).
Reintegrarea în familie a copiilor
În anul 2018, au fost reintegraţi în familia naturală/extinsă un număr de 66 copii (12 copii reintegraţi din măsura de plasament familial, 17 copii reintegraţi din măsura de plasament la asistent maternal profesionist şi 37 copii din măsura de plasament de tip rezidenţial). Tot în aceeaşi perioadă, 93 tineri au părăsit sistemul de protecţie specială ca urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani (54 tineri din măsura de plasament la familie, 18 tineri din măsura de plasament la asistent maternal profesionist şi 21 tineri din măsura de plasament de tip rezidenţial).
Pentru a veni în sprijinul tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie specială şi nu pot fi integraţi în comunitate, Centrul de tranzit pentru tineri, cu o capacitate de 4 beneficiari, oferă servicii de găzduire, îngrijire şi pregătire în vederea inserţiei socio-profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt lipsiţi de o reţea adecvată de sprijin familial şi comunitar, confruntându-se cu riscul excluziunii şi marginalizării sociale.
În cadrul Centrului de consiliere pentru familie şi copilul care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal au fost oferite servicii specializate pentru un număr de 151 beneficiari (copii/tineri şi familiile acestora) şi au fost instrumentate 29 măsuri de protecţie specială pentru copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal (supraveghere specializată). Deşi numărul beneficiarilor serviciului a crescut faţă de anul anterior, de la 123 la 151, se poate constata că numărul cazurilor de recidivă este mic (aproximativ 10% au săvârşit din nou fapte penale).
Protecţia copilului abuzat, neglijat, exploatat, aflat în familie
În anul 2018, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat-Telefonul copilului (0245-983) a efectuat un număr de 408 deplasări pe raza judeţului Dâmboviţa, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice, referitoare la situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.
În urma a 83 deplasări, au fost preluaţi în regim de urgenţă 117 copii (29 copii au fost plasaţi la asistenţi maternali profesionişti, 44 copii la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul, abuzat, neglijat, exploatat Târgovişte, 33 copii plasament familial şi 11 copii la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap sever Găeşti). În urma a 325 deplasări nu a fost necesară stabilirea unei măsuri de protecţie specială pentru copii, cazurile fiind remise pentru monitorizare Autorităţilor Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere socială şi psihologică, centrului de specialitate din cadrul instituţiei noastre.
Pe Telefonul copilului 0245983 sau înregistrat un număr de 630 apeluri, din care 107 au fost greşite, iar pentru 523 s-au întocmit fişe de convorbire.
Ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din judeţ, în aceeaşi perioadă au fost preluaţi în regim de urgenţă 13 copii părăsiţi în unităţile sanitare, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă (11 copii plasament la asistent maternal profesionist, 1 copil plasament la familie şi 1 copil la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap sever Găeşti).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Coordonatorul Pro România Dâmboviţa, Georgică Dumitru, despre venirea lui Adrian Ţuţuianu în partid: "Este transferul anului în politică"

Cu prilejul unei prime conferinţe de presă comune, coordonatorul Pro România Dâmboviţa, Georgică Dumitru, a împrumutat un termen din lumea sportului atunci când a vorbit despre venirea senatorului Adrian Ţuţuianu în partid, pe care a catalogat-o drept „transferul anului în politică”. Georgică Dumitru a mai spus că experienţa politică a […]