Asociaţia Comunelor din România a depus un Protest la Guvern şi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Locale

SAMSUNGMembrii Asociaţiei Comunelor din România au depus ieri, 20 august, un Protest faţă de măsurile luate de Guvernul României împotriva colectivităţii locale. Acesta va fi depus la Guvern şi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Locale. Protestul conţine 12 puncte şi a fost dezbătut de primarii, de toate culorile politice, prezenţi la şedinţa de lucru a ACoR de la începutul lunii august. Protestul mai cuprinde probleme legate de incompatibilitatea primarilor care au făcut parte din AGA RAJA, dar şi modificările legislative care sunt „în detrimentul comunelor”.
PROTEST
„Asociaţia Comunelor din România, auto-declarată ca parteneră a Guvernului României în actele şi faptele ce privesc dezvoltarea colectivităţilor locale, se consideră în egală măsură responsabilă pentru o serie întreagă de nerealizări, în permanenţă semnalate de primarii comunelor din România, după Revoluţia din 1989. Am considerat că numai printr-un dialog continuu, bazat pe deplin respect reciproc între decidenţii din administraăia publică centrală şi cei ai Asociaţiei Comunelor din România, putem repara sau ameliora unele dintre marile erori ale oricărui Guvern al României de după 1989, de ignorare a normelor elementare din Carta europeană a autonomiei locale, în sensul că „Exerciţiul responsabilităţilor publice trebuie, de manieră generală, să revină, de preferinţă, acelor autorităţi care sunt cele mai apropiate de cetăţeni. La atribuirea unei responsabilităţi către o altă autoritate trebuie să se ţină seama de amploarea şi de natura sarcinii, precum şi de cerinţele de eficienţă şi economie.” Din acest punct de vedere, chiar putem constata că primarii comunelor anului 2013 sunt sub demnitatea celor de dinaintea anului 1989, aceasta „graţie” DEMOCRAŢIEI bazate pe principiul DESCENTRALIZĂRII promovate de către cei care au fost duşi la guvernare cu strădania primarilor care au căutat să mobilizeze cetăţenii în acordarea votului celor în care chiar credeau că vor binele comunelor noastre. Suntem la aproape 15 luni de la schimbarea guvernării din 7 mai 2012 şi la peste o jumătate de an de la acordarea încrederii ultimului Guvern, la data de 21 decembrie 2012, condus de Excelenţa Sa, Domnul Victor-Viorel PONTA, şi DEZILUZIA ESTE GENERALĂ! Sub umbrela DEMOCRAŢIEI şi a DESCENTRALIZA RII, prost înţelese şi chiar şi mai prost aplicate, printr-o abordare sistematică şi metodică, din partea Guvernului României, asistăm la subminarea capacităţii administrative a comunelor, a tuturor resurselor materiale, instituţionale şi umane, precum şi a acţiunilor pe care acestea le desfăşoară pentru exercitarea competenţelor stabilite prin lege. În cele ce urmează vom prezenta o parte din acestea, astfel: 1. prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost instituit „Impozitul pe veniturile din activităţi agricole”, iar la art. 74 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se spune:
„(6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale”. Aceste venituri se realizează cu precădere pe raza comunelor României, ţinând seama că suprafaţa acestora este de peste 87%, fără ca vreo sumă să se facă venit la bugetele locale ale comunelor. Este foarte uşor de determinat care ar fi impactul dacă impozitul calculat asupra activităţilor economice nu s-ar face venit, cu titlu de exemplu, la bugetul local al municipiului Bucureşti!!! Se preconizează, luând act din presă de unele propuneri ale Domnului Victor-Viorel PONTA, prim-mi-nistrul României, ca aceste venituri să fie încasate la nivelul primăriilor, în baza unor protocoale cu Ministerul Finanţelor
Publice. RESPINGEM CATEGORIC O
ASTFEL DE MĂSURă care ar face ca primarii să fie priviţi de cetăţeni că percep noi „biruri”, fără ca aceste venituri să facă obiectul utilizării pentru realizarea unor proiecte locale. Drept urmare, venim cu propunerea pertinentă, logică şi pe deplin obiectivă, ca impozitul pe veniturile din activităţi agricole să fie încasat de către compartimentele de specialitate ale autorităăilor administraţiei publice locale, dar acestea să constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale şi să fie utilizate, potrivit hotărârilor consiliilor locale, în următoarea ordine, pentru:
a) efectuarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară;
b) realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajări;
c) cofinanţarea locală în cazul proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
d) alte investiţii publice de interes local.
2. la sesiunea ordinară a Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România, din 17-20 februarie 2013, a fost
întocmită NOTA CU PROBLEMELE A CĂROR REZOLVARE, ÎN REGIM DE
URGENŢĂ, TREBUIE SĂ STEA ÎN ATENŢIA GUVERNULUI ROMÂNIEI PENTRU ANUL 2013, fără ca aceasta să constituie o preocupare a factorilor de decizie îndrituiţi;
3. prin Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, autorităţilor administraţiei publice locale ale comunelor, căci aici sunt cele mai multe suprafeţe de pajişti:
a) li se iau prerogative de administrare a patrimoniului în raport cu nevoile de dezvoltare locală, acestea devenind doar nişte administratori care „să joace” numai după cum dictează statul prin această reglementare ABERANTĂ ŞI ILOGICĂ;
b) li se impune care să fie nivelul chiriei în funcţie de voinţa politică a consiliul judeţean, situaţie care este în vădită contradicţie cu calitatea prevăzută de Constituţia României consiliului local şi primarului, ca autorităţi administrative autonome, constituind o INGERINŢĂ fără precedent în legislaţia românească. Totodată, este de domeniul evidenţei că această lege vizează numai pajiştile proprietatea comunelor, oraşelor şi municipiilor, cele ale judeţelor fiind PROTEJATE!
4. prin Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în egală măsură ABERANTĂ Şi ILOGICĂ: a) primarul este desconsiderat în forma cea mai brutală şi înaltă cu putinţă, la nivel de lege, în sensul că acesta în Comisia locală pentru inventarierea terenurilor, adică la nivelul unităţii administrativ-terito-riale unde i s-a acordat încrederea de către cetăţeni prin vot direct, este un membru, subordonat unui reprezentant al prefectului judeţului; această formă de umilinţă legală era practicată la nivelul
anilor 1948-1950!!!
O astfel de măsură, iraţională, poate conduce chiar la demisia primarului din Comisia locală pentru inventarierea terenurilor, considerând că nu aceasta şi-a dorit legiuitorul!
Aşa a făcut din omul de încredere ales de cetăţenii cu drept de vot, unul în care legiuitorul nu are încredere că poate să îndeplinească această ÎNALTĂ POZIŢIE de preşedinte al acestei comisii!!! b) izlazurile comunale au devenit prima opţiune în atribuirea de terenuri către persoanele care intră sub incidenţa art. 12 alin. (1), deşi acestea la art. 6 se aflau pe poziţia a treia; mai mult, la art. 6 avem „terenuri ocupate de izlazuri”, pentru ca la art. 12 alin. (1) acestea să devină la modul explicit „izlazul comunal”! AŞA ESTE ATACAT PATRIMONIUL COMUNELOR, PATRIMONIU DOBÂNDIT PRIN VOINŢA CETĂŢENILOR DE SUTE DE ANI, UNEI FORME DE EXPROPRIERI FĂRĂ
PRECEDENT ÎN ROMÂNIA DE LA 1864
ÎNCOACE!
c) atunci când factorii implicaţi direct în soluţionarea unei probleme deosebit de importante pentru întreaga societate, cei
de la local NU POT FI PLĂTIŢI, CI DOAR CEI DE LA CENTRU! ACEASTĂ MĂSURĂ FACE PARTE DIN DESCENTRALIZAREA FLUTURATĂ ŞI
TRÂMBIŢATĂ! Este imperativ necesar adoptarea unei măsuri cât mai urgent cu putinţă, astfel încât primarului să i se recunoască autoritatea constituţională, şi pe cale de consecinţă să fie preşedintele Comisiei locale pentru inventarierea terenurilor!
5. prin Ordonanăa de urgenţă nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale s-a instituit o procedură inexistentă la nivelul celorlalte state ale Uniunii Europene, numai pentru a lovi în autorităţile administraţiei publice locale, cu precădere în cele ale comunelor, asupra cărora s-au luat
cele mai ABUZIVE MĂSURI DE SUBMINARE A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE.
De ce criza şi insolvenţa se aplică numai instituţiilor publice locale, iar cele centrale sunt exonerate de această proce-
durăă! ESTE MULT PREA EVIDENTĂ ŢINTA GUVERNANŢILOR! Să arate
opiniei publice că tot răul în România pleacă de la primari, acoperind în acest fel pe cei incapabili de a administra treburile publice în interesul cetăţenilor şi care sunt plătiţi, unii chiar regeşte, din aceiaşi bani publici!
6. prin Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, precum şi pentru stabilirea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la ministere şi la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului se accentuează decalajul dintre comune şi oraşe, într-un dispreţ total faţă de locuitorii şi autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, deşi s-a promis, la fiecare întâlnire cu decidenţii din administraţia publică centrală, că această formă de discriminare va fi elimi-natăIată o formă la fel de ABERANTĂ ŞI ILOGICĂ în ceea ce priveşte viziunea asupra capacităţii administrative a comunelor României, CONDAMNATE LA SUBDEZVOLTARE PRIN LEGE!
7. prin proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi prin proiectul Hotărârii Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a filierei de comercializare a legumelor, fructelor proaspete şi a cartofului se urmăreşte desconsiderarea demnităţii primarului comunei, căci la nivelul comunelor sunt producătorii reali, pe de o parte, iar măsurile preconizate sunt în detrimentul acestor producători şi vor conduce la creşterea evaziunii fiscale şi la descurajarea micilor producători agricoli, pe de altă parte! Este de neînţeles de ce se doreşte crearea unei rupturi între autorităţile administraţiei publice locale şi micii producători agricoli
8. prin Legea nr. 243/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, faţă de prevederea anterioară, care determina ca integral amenzile aplicate de primari să constituie venituri ale bugetelor locale, începând cu 27 iulie 2013, din amenzile pe care primarul le aplică, doar 60% constituie venituri ale bugetelor locale şi 40% venituri ale bugetului de stat!!! ESTE ÎNCĂ O ANOMALIE!
9. eliminarea din legislaţie ale unor situaţii de incompatibilitate pentru aleşii locali, cu precădere pentru primari, în sensul că aceştia sunt în imposibilitatea de a-şi exercita prerogativele de reprezentaţi legali ai unităţilor administrativ-teritoriale în cadrul unor entităţi care deservesc efectiv interesele persoanelor fizice şi a celor juridice din colectivităţile locale respective, actualele reglementări, depăşite din punctul de vedere al evoluţiei societăţii, determinând o situaţie fără precedent în România şi chiar în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul primarilor constataţi a fi în stare de incompatibilitate;
10. reconsiderarea perioadei de activitate a primarului unităţii administrativ-teritoriale în sistemul public de pensii, în condiţii similare unor persoane care îşi desfăşoară activitatea în domenii a căror importanţă şi responsabilitate socială este în egală măsură cu cea a primarilor;
11. în finalul acestui protest facem un nou apel asupra necesităţii asigurării unei remuneraţii corespunzătoare pentru primarul, viceprimarul şi secretarul comunei, precum şi pentru ceilalţi angajaţi, potrivit atribuţiilor ce le revin, actualele reglementări determinând ca primarul comunei, cel mai înalt în ierarhia funcţiilor, să aibă un venit lunar sub al altor angajaţi de la nivelul comunei; această situaţie reflectă starea de suficienţă nejustificată a celor din administraţia publică centrală şi de dispreţ faţă de acele persoane care au cea mai mare responsabilitate faţă de cetăţeni.
În lipsa unor reacţii urgente şi în sensul celor solicitate de către noi, pe deplin obiective şi justificate, ne rezervăm următoarele forme de protest:
A. sesizarea Congresului Puterilor Locale şi Regionale pentru încălcarea autonomiei locale în România, solicitând să ni se alăture demersului nostru şi celelalte structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;
B. sesizarea Comitetului Regiunilor;
C. sesizarea Reţelei Asociaţiilor de Autorităţi Locale din Sud-Est-ul Europei -NALAS, Consiliului Comunelor şi Regiunilor din Europa – CCRE/CEMR, precum şi a Organizaţiei Mondiale a Oraşelor şi Administraţiilor Locale Unite –
UCLG;
D. sesizarea Comisiei Europene, a Fondului Monetar Internaţional, a Băncii Mondiale, precum şi a oricăror altor organisme internaţionale, atât la reprezentanţele din Bucureşti, cât şi la sediile acestora;
E. neimplicarea pentru mobilizarea cetăţenilor cu drept de vot la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei României;
F. neimplicarea pentru mobilizarea cetăţenilor cu drept de vot la alegerile europarlamentare şi la cele prezidenţiale;
G. alte forme de protest, potrivit prevederilor legale şi ale Statutului Asociaţiei Comunelor din România, chiar şi acţiuni colective pentru apărarea şi întărirea autonomiei locale, inclusiv exercitarea dreptului constituţional la grevă… Adoptat, în unanimitate, în sesiunea extraordinară a Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România, pe data de 29 iulie 2013″, se arată în protestul Asociaţiei Comunelor din România.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

VIDEO. Jean Popescu: "Din toate punctele de vedere acest Consiliu Director al PD-L Dâmboviţa nu a fost statutar"

Ieri, Corpul K al Universităţii Valahia din Târgovişte a fost gazda Consiliului Director Judeţean al PD-L Dâmboviţa convocat printr-un număr de semnături ale preşedinţilor de organizaţii din judeţ. Lucrările au fost conduse de fostul preşedinte, Florin Popesc. În opinia lui Florin Popescu, convocarea acestui Consiliu Director Judeţean al PD-L Dâmboviţa […]