SĂ CUNOAŞTEM REGULAMENTUL

S.A.

sportArticolul 4 – Legitimarea
1. Un jucător poate fi legitimat de forul organizator pentru a juca la un club ca profesionist sau ca amator. Numai jucătorii legitimaţi au dreptul să participe la jocuri oficiale sau amicale. Prin actul legitimării jucătorul consimte să se supună statutului, regulamentelor, jurisdicţiei şi deciziilor FIFA, UEFA şi FRF/LPF/AJF.
2. Dacă un jucător, care nu a fost legitimat de forul competent, evoluează într-un joc oficial, atunci se va considera că el a jucat neregulamentar. În acest caz, se vor aplica sancţiuni jucătorului şi clubului în conformitate cu regulamentul disciplinar.
3. Un jucător poate fi legitimat la un singur club în aceeaşi perioadă de timp.
4. Într-un an competiţional un jucător se poate legitima sau transfera la maxim trei cluburi. În timpul acestei perioade jucătorul are dreptul să joace în meciuri oficiale pentru numai două cluburi. Ca excepţie de la această regulă, un jucător care este transferat la un club din România de la un club aparţinând unei asociaţii naţionale cu sezon care se suprapune cu cel din România (adică începutul sezonului este iarna/primăvara, faţă de vara/toamna) poate avea dreptul de a juca în meciuri oficiale pentru un al treilea club în respectivul sezon, cu condiţia să îşi fi îndeplinit toate obligaţiile contractuale faţă de cluburile anterioare. Prevederile referitoare la perioadele de legitimare, precum şi la durata minimă a unui contract trebuie să fie, de asemenea, respectate.
5. Statutul unui jucător se stabileşte de forul organizator, cu prilejul legitimării, transferului sau acordării vizei anuale, în funcţie de raporturile existente între jucător şi clubul la care este legitimat.
6. Pentru a fi legitimaţi pentru prima dată jucătorii şi/ sau jucătoarele trebuie:
– să aibă vârsta minimă de 7 ani împliniţi;
– să posede avizul medical eliberat de unitatea medico-sportivă competentă din care rezultă că este apt pentru practicarea fotbalului;
– să nu mai fi fost legitimat anterior la nici-un club afiliat la FRF, AJF sau la altă federaţie/asociaţie naţională de fotbal.
7. Legitimarea pentru prima dată a unui jucător se poate efectua în tot cursul anului.
8. În cazul în care un jucător semnează două sau mai multe cereri de legitimare, rămâne valabilă cererea cu cea mai veche dată de înregistrare la forul competent să efectueze legitimarea, iar cealaltă cerere se anulează, urmând ca persoanele vinovate să fie sancţionate potrivit prevederilor prezentului regulament.
9. Legitimarea jucătorilor se efectuează de serviciile de specialitate ale FRF, LPF sau AJF, potrivit competenţelor fiecăreia în organizarea competiţiilor la care participă jucătorii legitimaţi, pe baza următoarelor documente:
a) cerere de legitimare, completată şi semnată de jucător, precum şi de reprezentantul legal al clubului la care se legitimează, purtând ştampila acestuia;
b) avizul medical, consemnat într-un document separat sau pe cererea de legitimare, eliberat de unitatea medico-sportivă competentă, din care rezultă că jucătorul este apt să practice jocul de fotbal. Avizul medical va purta parafa medicului şi ştampila unităţii medicale respective; c) încuviinţarea scrisă dată de unul dintre părinţi, pentru minorii sub 15 ani, certificată, prin semnătură şi stampilă, de preşedintele AJF sau de preşedintele clubului care solicită legitimarea;
d) cartea de identitate în original sau, numai pentru minorii sub 14 ani, certificatul de naştere, în original ori copie legalizată;
e) două fotografii identice şi recent făcute;
f) chitanţa de plată a taxei de legitimare;
g) în cazul în care legitimarea se face la FRF, se va prezenta şi dovada scrisă din partea AJF, că jucătorul nu este legitimat la un club din judeţul în care jucătorul are domiciliul. La fel se procedează în cazul în care legitimarea se face de o altă asociaţie judeţenă decât aceea în care jucătorul îşi are domiciliul.
10. Serviciile de specialitate din cadrul FRF, LPF sau AJF care efectuează legitimarea, întocmesc fişa personală a jucătorului şi eliberează carnetul de legitimare. Aceste documente se completează cu pix cu pastă, înscrierile fiind făcute cu litere majuscule.
11. Fişa personală a jucătorului, constituie documentul oficial în care se consemnează situaţia legitimării/transferurilor unui jucător şi care se păstrează în evidenţa forului care a efectuat legitimarea/transferul. În cazul în care jucătorul se transferă la un club care activează în competiţiile organizate de un alt for, la cererea scrisă a noului club, se eliberează fişa personală a jucătorului în cauză, ea fiind preluată în evidenţă de forul care deţine competenţa organizării competiţiei respective. Fişa personală se eliberează reprezentantului clubului pe baza prezentării documentelor de transfer şi a delegaţiei emisă de clubul respectiv, urmând a fi depusă la noul for în termen de maxim 48 de ore de la data preluării, în caz contrar urmând să se aplice sancţiuni oficialului aflat în culpă.
12. Este interzisă întocmirea unor fişe personale – duplicat, pe baza înscrierilor din carnetele de legitimare.
13. În caz de pierdere a carnetului de legitimare, forul emitent poate elibera o legitimaţie-duplicat, pe baza înscrierilor din fişa personală a sportivului şi a următoarelor documente:
a) cererea de eliberare a duplicatului, întocmită de delegatul clubului sau de jucătorul în cauză;
b) chitanţa de plată a taxei pentru eliberarea duplicatului;
c) două fotografii identice şi recent făcute. 14. În situaţia în care înscrierile din carnetul de legitimare sunt inexacte, prezintă ştersături, modificări, adăugiri, carnetul este deteriorat sau rubricile sale au fost completate în întregime ori dacă jucătorul în cauză a devenit senior, se va proceda la preschimbarea carnetului. Pentru preschimbarea carnetului sunt necesare următoarele documente:
a) cererea de preschimbare a carnetului, respectiv hotărârea comisiei competente care justifică preschimbarea;
b) dovada achitării costului carnetului;
c) două fotografii identice şi recent făcute;
d) cartea de identitate sau certificatul de naştere (numai pentru jucătorii sub 14 ani).
15. La terminarea perioadei junioratului carnetele de legitimare ale jucătorilor juniori se preschimbă cu noi carnete ce vor avea fotografii recente.
16. Orice ştersături, adăugiri, corecturi sau modificări constatate în cererile şi în carnetele de legitimare ori fişele personale ale jucătorilor, atrag respingerea cererii de legitimare, respectiv anularea carnetului de legitimare, precum şi sancţionarea persoanelor vinovate, potrivit prevederilor prezentului regulament.
17. Se asimilează jucătorilor nou-legiti-maţi şi au dreptul să solicite legitimarea la oricare club afiliat la FRF/AJF în tot cursul anului:
a) jucătorii amatori sau profesionişti care nu au participat efectiv la niciun joc oficial timp de 24 de luni, interval în care vor continua să figureze ca legitimaţi la ultimul lor club;
b) jucătorii legitimaţi la cluburi care au fost dezafiliate de la FRF/AJF şi au făcut dovada rezilierii unilaterale a contractului în condiţii regulamentare. 18. Termenul de 24 de luni, arătat la lit. a) a alin. precedent, se socoteşte astfel:
a) de la data legitimării, în cazul în care jucătorul nu a participat la niciun joc oficial;
b) de la data ultimului joc oficial susţinut de jucător în echipa la care a fost legitimat, aceasta însemnând participarea efectivă la joc şi nu numai simpla înscriere a jucătorului în raportul de arbitraj;
c) în cazul în care jucătorul respectiv a fost suspendat ca urmare a unor abateri săvârşite în ultimul joc disputat, termenul de doi ani se calculează de la data încetării sancţiunii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Aproape 200 de locuri de muncă vacante pe piaţa dâmboviţeană

În baza de date a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa sunt înregistrate la acest moment 190 de locuri de muncă, din care: 15 pentru persoanele cu studii superioare; 138 se adresează persoanelor calificate în diverse meserii; 37 de posturi pentru muncitorii necalificaţi. Dintre acestea mai solicitate sunt […]