Published On: joi, iul. 6th, 2017

Primăria Voineşti a făcut public raportul privind starea socio-economică şi de mediu a comunei Voineşti în anul 2016

nichiduta.ro

In primul rând autorităţile locale din Voineşti au prezentat situaţia bugetară a comunei Voineşti în anul 2016.
Bugetul total pe anul 2016 se prezintă astfel:
Iniţial, în luna ianuarie, bugetul a fost în sumă de 7.078 mii lei, la partea de venituri şi în sumă de 7.259 mii lei, la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 181 mii lei.
Pe parcursul anului 2016, au avut loc 10 rectificări bugetare, iar în luna decembrie 2016, după ultima rectificare, situaţia se prezintă astfel:
– Venituri – 9.093,31 mii lei
– Cheltuieli- 9.274,31 mii lei
– Deficit – 181 mii lei
în cursul anului 2016 s-au realizat venituri în sumă de 8.840,54 mii lei, astfel:
– 02 Impozit pe venit – 43,31 mii lei
– 02 Cote si sume def din
– impozitul pe venit – 1.343,81 mii lei
– 02 Impozite si taxe pe proprietate -686,25 mii lei
– 02 Sume def. din TVA- 5.755,02 mii lei
– 02 Taxe pe utilizarea bunurilor – 399,23 mii lei
– 02 Alte impozite şi taxe fiscale- 4,20 mii
lei
– 02 Venituri din proprietate – 34,46 mii lei
– 02 Venituri din prestări servicii- 3,76 mii
lei
– 02 Ven. din taxe administrative – 42,42 mii lei
– 02 Amenzi – 210,55 mii lei
– 02 Diverse venituri – 167,16 mii lei
– 02 Venituri din capital – 0,50 mii lei
– 02 Subvenţii – 149,87 mii lei
în cursul anului 2016 s-au înregistrat cheltuieli în sumă totală 9.019,79 mii lei, după cum urmează:
– 51.02 Autorităţi executive – 1.335,88 mii lei
– 54.02 Alte aut publice – 114,45 mii lei
– 55.02 Dobânzi – 46,55 mii lei
– 61.02 Ordine Publică – 56,85 mii lei
– 65.02 Învăţământ – 4.103,29 mii lei
– 66.02 Sănătate – 27,42 mii lei
– 67.02 Cultură – 345,80 mii lei
– 68.02 Asistenţă socială – 1.390,89 mii lei
– 70.02 Locuinţe servicii şi dezvoltare publică – 564,75 mii lei
– 74.02 Protecţia mediului – 282,44 mii lei
– 84.02 Transporturi – 751,47 mii lei.
PROIECTE IMPLEMENTATE DIN FONDURI EUROPENE ŞI ACHIZIŢII
în conformitate cu prevederile Legii nr. 98 / 2016 a achiziţiilor publice şi a HG nr. 395/ 2016, Norme de aplicare a acesteia, Comuna Voineşti, judeţ Dâmboviţa a realizat în anul 2016 prin încheierea de contracte de achiziţie publică de lucrări, furnizare şi servicii, în baza legilor mai sus amintite, următoarele investiţii:
1. Extindere reţea de canalizare în satul Voineşti, comuna Voineşti, judeţ Dâmboviţa – contract de lucrări nr. 11784/ 03.08.2016, valoare
164832,57 lei fără TVA. Lucrările de extindere de reţea de canalizare au fost efectuate pe străzile, Bazinul de Apă, Bisericii şi intersecţie strada Aldescu şi strada Moruju.
2. Modernizare DC 127 km 0+000 -km 2+625,32 şi DS 845 Izvoarele şi Suduleni în comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa, contract de lucrări nr.249/417/ 4591/ 16.04.2015 – contract încheiat în asociere cu CJ Dâmboviţa. Lucrările au constat în modernizarea drumului comunal DC 127 şi DS 845 în satul Izvoarele şi Suduleni, pe o lungime de aproximativ 3 km şi şanţuri betonate pe ambele părţi ale drumului. Valoarea totală a contractului este de 1649.667, 62 lei la care se adaugă TVA.
3. Realizare podeţ tubular şi lucrări de apărare în zona intersecţiei Valea Mare şi zona Tănculeşti, în satul Gemenea – Brătuleşti, valoarea contract de lucrări 145356,60 lei fără TVA.
4. Amenajare parcare centru civic Voineşti, lucrări în valoare de 56700 lei fără TVA, contract de lucrări nr. 13168/ 01.09.2016, prin care s-a amenajat parcare cu pavele din beton pe o suprafaţă de aproximativ 900 mp.
5. Lucrări de schimbare învelitoare la Biserica din satul Gemenea Brătuleşti, contract de lucrări nr. 5974/ 23.04.2016, în valoare de 18158,79 lei fără TVA.
6. Lucrări construcţie gard împrejmuire clădire jandarmi, Voineşti, contract nr. 14161/ 21.09.2016, în valoare de 18242,36 lei fără TVA.
7. Lucrări de realizare şanţuri de scurgere a apelor pluviale în satul Manga, contract de lucrări nr. 13362/ 06.09.2016; valoare 3813,49 lei fără TVA.
8. Lucrări de amenajare obor în sat Voineşti, contract nr. 14536/ 26.09.2016, valoare lei 16775,95 lei;
9. Lucrări de placare a treptelor de acces la şcoala Suduleni, contract nr. 13686/ 12.09.2016, cu o valoare de 3871,22 lei
fără TVA.
10. Lucrări de reparaţii şi întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice pe DC 150 în localitatea Voineşti, contract de lucrări nr. 10093/ 16266/ 01.11.2016, cu o valoare de 14.508,36 lei fără TVA.
11. Proiectare şi lucrări de realizare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale la sediul fostei grădiniţe din satul Voineşti, contract nr. 4552/ 21.03.2016, valoare contract nr. 22447,76 lei fără TVA.
12. Modernizare a sistemului de iluminat public stradal în satul Voineşti, prin montarea de corpuri de iluminat cu led-uri de 41-54 W IP 66, în număr de 158 de bucăţi, valoare contract, 92.040 lei, fără
TVA.
13. Servicii de cadastru şi topografie documentaţie cadastrală şi intabulare pentru bunuri imobile terenuri din domeniul public al comunei Voineşti, valoare 20.000 lei
fără TVA.
14. Au fost cumpărate prin contracte de furnizare Tractor Same Argon 3 75 DT E3-şi două bucăţi de lame de deszăpezire, în valoare totală de 132300 lei fără TVA, prin contractul nr. 17704/ 23.11.2016 şi o vidanjă tractabilă Meprozet PN -30/ 2, în valoare de 29100 lei fără TVA, prin contractul nr. 5435/ 05.04.2016.
15. A fost furnizat mobilierul de birou pentru dotarea sediului bibliotecii Vasile Florescu şi a biroului de asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Voineşti, cu o valoare de 19600 lei, cu contractul nr. 6602/ 25.04.2016.
16. Pentru întreaga activitate a administraţiei publice din comuna Voineşti, a fost încheiat contact de furnizare de combustibili, în valoare de 83260 lei fără TVA, contract nr. 1045/ 20.01.2016. Au fost încheiate contracte de achiziţie publică de servicii şi furnizare pentru realizarea tuturor obiectivelor şi investiţiilor pentru anul 2016.
în cadrul activităţii de implementare a proiectelor din fonduri nerambursabile, au fost monitorizate în vederea realizării indicatorilor proiectele realizate până în acest an şi a început pregătirea pentru depunerea în vederea includerii la finanţare a proiectelor de modernizare a drumurilor comunale din satul Voineşti, prin PNDL, a proiectului de înfiinţare a unui Centru de zi pentru persoanele vârstnice în satul Manga, în localul şcolii din acest sat, proiect care se va depune pentru finanţare prin P.O.R 2014-2020.
COMPARTIMENT TAXE ŞI IMPOZITE
în anul 2016 în evidenţele serviciului de taxe şi impozite locale figurează un număr de 528 societăţi comerciale, clasificate după obiectul de activitate astfel:
– societăţi agricole – 479,
– comerţ cu amănuntul – 26,
– materiale de construcţii – 5,
– baruri – 4,
– patiserie – cofetărie – 2,
– coafor – frizerie – 3,
– farmacii – 3,
– cabinet stomatologic – 2,
– alte activităţi (reparaţii calculatoare, activităţi de creditate, jocuri de noroc, întreţinerea şi reparaţii auto) – 3.
RESURSELE UMANE
Activităţile desfăşurate în anul 2016 în cadrul Compartimentului Resurse Umane au urmărit respectarea legislaţiei şi a normelor metodologice în vigoare în vederea gestionării optime a resurselor umane pentru serviciile din cadrul Primăriei comunei Voineşti.
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul compartimentului:
S-a urmărit încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramei şi statelor de funcţii aprobate şi asigurarea actualizării situaţiilor nominale de personal cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea guvernului ori a ministerelor.
Organigrama şi statul de funcţii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Voineşti au fost aprobate prin HCL nr. 110/18.11.2015.
Numărul maxim de posturi aprobat conform OUG 63/2010 pentru Unitatea Administrativ Teritorială Voineşti este de 81 salariaţi raportat la un număr de 6002 locuitori.
Organigrama şi statul de funcţii ale Primăriei comunei Voineşti se prezintă astfel:
– 2 funcţii de demnitate publică
– 15 consilieri locali
– 26 funcţii publice din care:
– 1 funcţie publică de conducere ocupată
– 20 funcţii publice de execuţie ocupate
– 1 funcţie publică de conducere vacantă
– 4 funcţii publice de execuţie vacante.
– 53 funcţii contractuale de execuţie din care:
– 46 funcţii contractuale ocupate din care
– 36 funcţii publice contractuale de asistent personal al persoanei cu handicap
– 10 funcţii publice pentru personal contractual
– 7 funcţii contractuale vacante
Au fost aplicate prevederile legale privind: stabilirea salariilor de bază, acordarea sporurilor salariale potrivit condiţiilor de muncă, acordarea şi calcularea indemnizaţiilor pentru demnitari, organizare concursuri de promovare în funcţii publice de execuţie, promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici şi organizare concurs de recrutare.
Au fost organizate cu respectarea prevederilor legale concursuri de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici pentru un număr de 4 funcţii publice de execuţie:
– inspector principal-Serviciu de Evidenţă a persoanei
– referent Birou-Poliţie locală
– referent superior-Serviciu Asistenţă socială
– referent superior-IT Compartiment Relaţii cu Publicul.
A fost organizat cu respectarea prevederilor legale concurs de recrutare pentru funcţia publică de execuţie:
– Inspector debutant serviciu Asistenţă socială.
Pentru anul 2016 s-au respectat prevederile legale conform Lg 53/2003 modificată privind încheierea/modificarea/executarea şi încetarea contractelor de muncă.
S-a întocmit documentaţia privind încheierea, înregistrarea, operarea şi transmiterea în REVISAL a unui număr de:
– 6 contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată astfel:
– 4 contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată de asistent personal al persoanei cu handicap;
– 1 contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată de asistent comunitar medical;
– 1 contract individual de muncă pe perioadă determinată de asistent manager proiect.
S-a întocmit documentaţia privind încetarea, operarea şi transmiterea în REVISAL pentru:
– 1 contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată de asistent personal al persoanei cu handicap;
– 1 contract individual de muncă pe perioadă determinată de asistent manager de proiect;
– 1 raport de serviciu pentru funcţia publică de referent.
Au fost actualizate 21 fişe de post pentru funcţionarii publici şi 10 fişe de post pentru personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Voineşti în condiţiile legii conform HG 611/2008.
S-a emis un număr de 31 dispoziţii de acordare indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap şi 16 dispoziţii de încetare indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap.
S-a eliberat un număr de 130 de adeverinţe pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Voineşti care să ateste vechimea în muncă sau calitatea de salariat a acestora.
S-au întocmit rapoarte şi chestionare statistice lunare, trimestriale şi anuale referitoare la numărul de personal, situaţia posturilor ocupate şi vacante solicitate de D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa.
S-a urmărit întocmirea corectă şi la timp a documentelor ce stau la baza plăţii lunare a salariilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Voineşti şi pentru personalul care ocupă funcţii de demnitate publică.
S-au transmis on-line la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa modificările contractelor individuale de muncă operate în Registrul salariaţilor-REVISAL- pentru personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Voineşti.
Au fost transmise on-line la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici toate actele administrative care certifică modificările referitoare la structura instituţiei operate în Portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro