Noul calendar privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării şi desfăşurării admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, va fi publicat în Monitorul Oficial.
În contextul epidemiologic actual, şedinţele/acţiunile de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, precum şi cele pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VlII-a şi de către părinţii acestora pot fi organizate în unitatea de învăţământ sau prin mijloace electronice de comuni-care/telefon/e-mail/videoconferinţă. Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă.
Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea naţională (80%) şi media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).
În data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afişează oferta de şcolarizare/de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică.
Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere, de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020.
Calendarul complet al admiterii în învăţământul liceal de stat
Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaţionale vor fi apreciate astfel:

 • La profilurile artistic, sportiv, teologic şi pentru specializarea filologie – liceul Waldorf-aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
 • La profilurile pedagogic şi militar, aprecierea probelor de aptitudini se face

pe bază de calificativ: admis/respins.
Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul vocaţional se vor desfăşura astfel:

 • Pentru profilul Artistic – arte vizuale: specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrări.
 • Pentru profilul artistic, specializarea Muzică – Secţia Instrumentală şi Secţia Artă vocală interpretativă se va desfăşura pe baza evaluării unei înregistrări audiovideo a repertoriului instrumental/vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profil artistic, specializarea Muzică-Secţia Teoretică se vor susţine on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învăţământ care organizează probele.
 • Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenţii claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obţinute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic şi Dans românesc. Pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD (audio-video) transmise de candidat.
 • Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluţia candidatului, conform cerinţelor conţinutului probelor.
 • Pentru profilul pedagogic – toate specializările – evaluarea şi certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fişe de aptitudini, de către unitatea de învăţământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.
  Fişa de aptitudini va conţine următoarele:
  a) tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice şi fizice – şi disciplina în ale cărei programe şcolare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba şi literatura română, educaţie vizuală, educaţie muzicală, educaţie fizică şi sport;
  b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba şi literatura română,

educaţie vizuală, educaţie muzicală, educaţie fizică şi sport;
c) media generală a claselor V-VIII la purtare;
d) calificativul – Admis/Respins la profilul pedagogic;
Pentru profilul teologic, se vor susţine următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă;
Pentru profilul militar se pot înscrie candidaţii care au fost declaraţi „Admişi” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare.
La învăţământul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obţinute la disciplinele: limba şi literatura română/limba şi literatura maternă (după caz), educaţie plastică şi educaţie muzicală. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (şapte).
Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaţilor este condiţionată de existenţa avizului medical, cu specificaţia „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiţie eliminatorie. De asemenea, o altă condiţie eliminatorie este aceea ca elevul să deţină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puţin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constitu

ie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educaţie fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.
Metodologia completă, pentru fiecare probă în parte, pentru admiterea în liceele vocaţionale
Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba respectivă, în vederea admiterii în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale – anul
şcolar 2020-2021
Metodologia de organizare şi desfăşurare + structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasela a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională – anul
şcolar 2020-2021
În acelaşi timp, prin ordinul de ministru nr. 4.325/2020, publicat în Monitorul Oficial nr.435/22.05.2020, a fost adoptat şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021. Potrivit acestui document, perioada de înscriere va începe pe 29 iunie. Prima etapă a admiterii în învăţământul profesional de stat (înscriere – afişare rezultate) este programată în perioada 29 iunie – 10 iulie, iar a doua etapă (înscriere – afişare rezultate) între 22 şi 28 iulie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

PLOI TORENŢIALE, GRINDINA ŞI descArcAri ELECTRICE, 27 mai, ora 12:00 - 31 mai, ora 23:00

Vremea rămâne capricioasă şi în zilele următoare.Potrivit meteorologilor, intră în vigoare o nouă informare meteo de ploi torenţiale, vijelii, grindină şi descărcări electrice, valabilă în intervalul 27 mai, ora 12:00 – 31 mai, ora 23:00.În intervalul menţionat, în cea mai mare parte a ţării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică […]