Published On: mar, iun. 25th, 2013

IMPORTANŢA CONSULTANŢEI FINANCIAR-CONTABILE

nichiduta.ro

ghidPe data de 19 iunie a.c., CECCAR filiala Dâmboviţa şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa au organizat, la sediul administrativ al filialei Dâmboviţa a CECCAR, masa rotundă cu tema „Importanţa consultanţei finan-ciar-contabile în activitatea agenţilor economici care desfăşoară activităţi sezoniere”. Au participat conducerile celor două instituţii, executivul, experţi contabili şi contabili autorizaţi membri ai filialei, oameni de afaceri de pe plan local. Abordările au fost pline de interes, având în vedere că ne aflăm în plin sezon în care forţa de muncă sezonieră este utilizată de către întreprinzătorii privaţi din agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultură, exclusiv exploatări forestiere, piscicul-tură şi acvacultură, pomicultură şi viticultură, apicultură, zootehnie, spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural, manipulări de mărfuri, activităţi de întreţinere şi curăţenie. Pentru a-şi proteja afacerea de eventuale sancţiuni fiscale, întreprinzătorul privat care angajează forţă de muncă cu caracter sezonier ar trebui să cunoască mai multe reglementări legale, potrivit cărora acesta ar trebui să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor şi să-l păstreze permanent la sediul angajatorului; să completeze acest Registru înainte de începerea activităţii şi să-l prezinte organelor de control abilitate; să prezinte un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor, lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către ITM. Totodată, persoanele angajate sezonier ar trebui să ştie că activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aceştia putând încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie. Veniturile realizate de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrări este venit asimilat salariilor, pentru care se datorează impozit în cotă de 16%, neda-torându-se contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. Calculul şi reţinerea impozitului pe venituri din salarii datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăţi a remuneraţiei brute zilnice. Pentru declararea impozitului pe venituri din salarii se completează formularul 112, Anexa 1 Creanţe fiscale – rândul 01, cod 602, „Impozit pe veniturile din salarii”, cumulându-se, după caz, cu celelalte impozite pe venituri din salarii, fără completarea pentru zilieri a celorlalte anexe din declaraţie. Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat şi reţinut de fiecare beneficiar de lucrări se efectuează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. Agenţii economici care utilizează zilieri au obligaţia să completeze şi să depună formularul 205 „Declaraţie privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit” prin bifarea pct. V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” până la 28 februarie 2014, inclusiv pentru impozitul reţinut în anul 2013. Directorul economic al CCIA Dâmboviţa, Diaconu Gheorghe, a declarat: „Responsabilităţile asumate de profesionistul contabil prin contractele de prestări servicii încheiate cu beneficiarii serviciilor sale facilitează omului de afaceri un management financiar în concordanţă cu cele mai noi reglementări fiscale şi metodologice în domeniu finan-ciar-contabil, ceea ce conduce la fundamentări corecte ale unor decizii curente sau viitoare ce privesc întreaga activitate a firmei”. La rândul său, Ioana Preda, preşedinte al Consiliului filialei, a adăugat: „În practica de fiecare zi, profesionistul contabil trebuie să facă faţă provocărilor cauzate de modificările frecvente ce intervin în legislaţia fiscală şi care au implicaţii directe asupra fiecărui proces economic, el trebuie să-şi actualizeze permanent cunoştinţele din toate domeniile care au tangenţă cu politica fiscală a administraţiei, astfel încât să asigure mediului de afaceri asistenţa necesară depăşirii dificultăţilor financiare cu care se confruntă în acest moment. Pregătirea de specialitate şi experienţa profesionistului contabil membru CECCAR este punctul de sprijin forte pentru omul de afaceri aflat în căutarea celor mai optime decizii de supravieţuire a afacerii”. Doina Leuştean, director executiv al filialei Dâmboviţa a CECCAR, a menţionat: „Evoluţiile din mediul de reglementare fac aproape imposibilă dezvoltarea unei afaceri fără a avea alături, permanent, un profesionist contabil cu rol de consultant pe domenii care să înglobeze lumea afacerii, aşa cum se desfăşoară ea, în profunzimea fenomenelor economice care au loc. Expertul contabil membru CECCAR poate răspunde cu înalt grad de profesionalism, în spiritul eticii profesionale, tuturor provocărilor pe care le ridicăideea de performanţă a afacerii, încă de la momentul germinării acesteia. Costurile consultanţei financiar-contabile în vasta ei complexitate, elimină pierderile „nevăzute” ale non-calităţii generate de un management defectuos. Este esenţial să se înţeleagă rolul deosebit de important pe care îl are profesionistul contabil autorizat în condiţiile legii, faptul că acesta nu este un simplu deţinător al unei diplome, ci un specialist de înaltă ţinută profesională, a cărui pregătire profesională este menţinută constant în conformitate cu cele mai bune practici ale profesiei internaţionale, de către organismul profesional care reprezintă autoritate în domeniul exercitării acestei profesii. Majoritatea oamenilor de afaceri din judeţul Dâmboviţa s-au familiarizat cu faptul că găsesc permanent în CECCAR şi în membrii săi un partener de nădejde, confident şi protector al afacerii, la sediul filialei adresându-ni-se frecvente solicitări privind consultarea Listei persoanelor autorizate să exercite profesia conform legii. Această listă poate fi accesată şi pe site-ul filialei www.ceccardambovita.ro, filiala având disponibilitate permanentă pentru a oferi soluţii de sprijinire a mediului de afaceri conform celor mai bune practici împrumutate de la profesia globală, CECCAR făcând parte şi având reprezentare în toate organismele europene şi în organismul internaţional al profesiei contabile. De asemenea, specialiştii din economie care doresc să-şi valorifice capitalul profesional prin aderare la valorile profesiei contabile cu recunoaştere internaţională pot să înceapă pregătirea pentru examenul de admitere la profesia de expert contabil şi contabil autorizat care va avea loc în zilele de 29 septembrie şi 06 octombrie 2013, filiala sprijinind pregătirea acestora prin organizarea cursurilor pregătitoare, punerea la dispoziţie a Ghidului de pregătire ediţia 2013, singura publicaţie pe care o recomandăm alături de bibliografia CECCAR, în vederea pregătirii conform cerinţelor profesiei”.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro