CRED, la doi ani de la debut

Finalizarea documentului de politici educaţionale „Repere pentru proiectarea şi actualizarea Curriculumului naţional”, Finalizarea Metodologiei privind dezvoltarea Curriculumului la Decizia Şcolii (CDŞ), centrată pe dezvoltarea competenţelor-cheie, Realizarea Raportului de analiză privind nevoile de formare a profesorilor din învăţământul primar şi gimnazial pentru aplicarea noului Curriculum naţional, fundamentul celor 17 programe de formare continuă, acreditate,Elaborarea a 17 ghiduri metodologice, pentru diferitele discipline de studiu din învăţământul primar şi gimnazial, conţinutul acestora fiind în curs de dez-voltare,Formări de formatori şi formări de cadre didactice, demarate în forţă, astfel încât, la finalul proiectului, 55.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar să fie abilitate curricular, Dezvoltarea platformei educaţionale CRED, în prezent cu peste 8.000.000 de accesări, în cadrul proceselor de formare, peste 11.000 de conturi de utilizatori şi aproximativ 1.200 webinarii organizate, la care au participat peste 7.000 de persoane, Derularea selecţiei naţionale a modelelor de bune practici, în învăţământul primar şi gimnazial, „Creatori de educaţie”, în cadrul căreia au fost înscrise peste 1.250 de propuneri, dintre care 50 au fost desemnate câştigătoare la faza naţională, ediţia din anul curent. Platforma dedicată acestei iniţiative a înregistrat aproximativ 1.400.000 de accesări, Efectuarea, în premieră, de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) a unei evaluări a competenţelor-cheie, la elevii de clasa a IV-a, în anul şcolar 2018-2019.
Toate acestea reprezintă activităţi şi rezultate concrete obţinute în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” – CRED, pe parcursul celor doi ani de la demarare, detaliate în cele ce urmează.
Capacitatea personalului didactic de a aplica în mod adecvat curriculumul centrat pe formarea de competenţe reprezintă, la momentul actual, una dintre problemele principale ale sistemului educaţional românesc. Învăţarea de tip mecanic, orientarea spre achiziţia de informaţie sau notarea ca scop, în sine, nu au făcut, încă, suficient loc implicării copilului în propria învăţare, învăţării prin descoperire, prin dezvoltarea creativităţii şi a gândirii critice.
Proiectul CRED reprezintă o schimbare majoră de paradigmă faţă de cele descrise anterior şi răspunde în mod concret nevoii cadrelor didactice de a fi expuse unor programe de dezvoltare profesională, care să se aşeze în mod coerent şi echilibrat alături de alte măsuri de optimizare (dezvoltarea unui document de politici privind Curriculumul naţional, elaborarea de ghiduri metodologice şi de resurse educaţionale deschise pentru învăţământul primar şi gimnazial, crearea unei metodologii de evaluare a competenţelor cheie).
Modul în care au fost concepute activităţile din cadrul proiectului este unul circular, o activitate derivând în mod firesc din cea anterioară, fiecare dintre acestea vizând rezolvarea unui set complex de deficienţe identificate, la nivel naţional, în sistemul de educaţie românesc. Astfel, ariile de intervenţie ale proiectului CRED acoperă: spectrul politicilor educaţionale (documentul „Repere pentru proiectarea şi actualizarea Curriculumului naţional”; Metodologia privind Curriculumul la Decizia Şcolii – CDŞ; revizuirea metodologiei programului „A Doua Şansă”- ADŞ), aria resurselor specifice (ghiduri metodologice; resurse educaţionale deschise; oferte de CDŞ), domeniul resurselor umane/formării (analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice; formarea de formatori; formarea de învăţători şi profesori), sprijinul pentru elevii aflaţi în risc de excluziune, pentru şcolile din medii dezavantajate socio-economic, inclusiv prin adaptări curriculare la nivelul şcolii şi al clasei, precum şi dimensiunea de cercetare (evaluarea competenţelor-cheie la clasa a IV-a; evaluarea formativă; cercetări tematice). Din studiile şi analizele care au precedat demararea propriu-zisă a proiectului, a reieşit necesitatea existenţei unui document de politici educaţionale care să ofere un reper unitar şi integrator pentru dezvoltarea curriculumului, atât la nivel central, prin curriculumul-nucleu (obligatoriu la nivel naţional), cât şi la nivel local, prin curriculumul la decizia şcolii. Constituirea unui grup de lucru (peste 50 de specialişti în educaţie), analiza documentelor de politici curriculare care au constituit punctul de pornire în dezvoltarea noului document curric-ular, cinci activităţi de consultare (două ateliere de lucru cu experţi în domeniu şi trei activităţi de consultare publică), elaborarea unui raport şi întâlniri cu factorii decidenţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale – reprezintă etapele parcurse pentru a ajunge la forma finală a documentului „Repere pentru proiectarea şi actualizarea Curriculumului naţional”.
Elaborarea unei metodologii privind Cur-riculumul la Decizia Şcolii a fost generată, în primul rând, de necesitatea oferirii unui cadru organizatoric şi a unor repere metodologice/legislative unitare, în acord cu noul document de politici educaţionale. Totodată, schimbările majore introduse de noile planuri-cadru de învăţământ, dar şi schimbările care au vizat tipurile de curriculum la decizia şcolii şi introducerea (în gimnaziu) a unui opţional integrat la nivelul mai multor arii cur-riculare, cu o alocare de o oră pe săptămână în toţi anii de studiu, au condus la necesitatea elaborării unui astfel de document.
În acest context, este important de menţionat că procesele de consultare publică, parcurse în vederea definitivării celor două documente, s-au realizat atât prin intermediul mai multor consfătuiri externe cu actori implicaţi în procesul educaţional, cât şi prin publicarea propunerilor de documente pe site-urile instituţionale ale Ministerului Educaţiei Naţionale, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Caselor Corpului Didactic, precum şi pe site-ul proiectului CRED, www.educred.ro. Interesul public pentru documentul de politici educaţionale „Repere pentru proiectarea şi actualizarea Curriculumului naţional” a fost confirmat, prin completarea unui chestionar online, de către 1.443 de persoane. De asemenea, chestionarul online lansat în spaţiul public, în cadrul procesului de consultare a Metodologiei privind Curriculumul la Decizia Şcolii a fost completat de către 700 de persoane.
În ceea ce priveşte programul educaţional de tip A Doua Şansă (ADŞ), ce are drept scop sprijinirea persoanelor care au părăsit prematur sistemul de învăţământ, proiectul CRED are stabilite obiective precum revizuirea metodologiilor specifice programului ADŞ şi elaborarea programelor şcolare specifice, pentru învăţământul primar şi secundar inferior. Până în prezent, au fost realizate variantele de lucru ale celor două metodologii ADŞ.
De asemenea, în cadrul proiectului, sunt elaborate 17 ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare, pentru învăţământul primar şi gimnazial, la nivel de clasă şi de şcoală. Ghidurile metodologice susţin activitatea cadrelor didactice în aplicarea la clasă a noilor programe şcolare, reprezentând un element important de explicare şi exemplificare a programelor şcolare.
Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial, în domeniul abilitării curriculare este documentul care fundamentează programele de formare din cadrul proiectului CRED. În anul 2018, instituţiile partenere au încheiat cercetarea la nivel naţional şi au elaborat raportul analizei nevoilor de formare. Plecând de la rezultatele obţinute, au fost realizate cele 17 programe de formare, acestea fiind ulterior acreditate şi implementate cu succes.
Formarea cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial, în vederea aplicării Cur-riculumului naţional bazat pe competenţe-cheie, reprezintă o activitate importantă derulată sub umbrela proiectului CRED. Astfel, formarea de nivel I implică formarea formatorilor de cadre didactice, iar formarea de nivel II presupune activităţile de formare a cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial. În cadrul proiectului, au fost certificaţi 442 de formatori, beneficiari ai programului de formare nivel I. Aceştia au asigurat programul de formare continuă nivel II pentru un număr de peste 5.500 de cursanţi, cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial. Cursurile, pentru nivelul II de formare, au avut loc în peste 190 de locaţii acreditate. Dintre acestea, 141 beneficiază de dotarea standard asigurată prin proiect (tablă interactivă, laptop, video-proiector, ecran de proiecţie şi imprimantă).
În ceea ce priveşte pilotarea unor intervenţii complementare de sprijin al elevilor din grupuri vulnerabile, această activitate urmăreşte asigurarea oportunităţilor egale pentru 2.500 de copii expuşi riscului de abandon şcolar, în special prin programe de sprijin individualizat. Cei 2.500 de elevi – din judeţele Bihor, Iaşi şi zona periurbană a Bucureştiului – vor beneficia de măsuri integrate, personalizate, adaptate specificului local, economic şi socio-cultural al zonelor.
În vederea facilitării procesului de implementare a noului Curriculum naţional printr-un set de resurse digitale suport relevante, a fost dezvoltată platforma educaţională care susţine toate celelalte componente ale proiectului. Platforma educaţională CRED conţine o componentă de platformă de elearning dezvoltată pe tehnologii opensource, o componentă destinată resurselor educaţionale deschise dezvoltată în regim de soft deschis, precum şi o componentă colaborativă care presupune căsuţe de e-mail personalizate, spaţii de stocare în cloud, aplicaţii office şi alte aplicaţii utile în educaţie, pentru fiecare participant la cursurile de formare şi membru în proiect. De la demararea programului de formare, paginile platformei educaţionale au fost accesate de peste 8.000.000 ori, fiind realizate peste 11.000 de conturi în platformă şi desfăşurate aproximativ 1.200 webinarii, la care au participat peste 7.000 de persoane.
O altă activitate semnificativă din cadrul proiectului o reprezintă cea de diseminare a activităţilor de succes ale cadrelor didactice şi a rezultatelor pozitive ale acestora în aplicarea Curriculumului naţional. Pentru ca bunele practici să devină o sursă de inspiraţie pentru întreaga comunitate educaţională, dar şi pentru a descoperi şi promova acei învăţători şi profesori cu o contribuţie remarcabilă în creşterea atractivităţii activităţilor educative pentru elevi, în perioada aprilie-septembrie 2019, s-a desfăşurat selecţia naţională a modelelor de bune practici „Creatori de educaţie”. Platforma dedicată selecţiei, www.cre-atorideeducatie.ro, pe care au fost încărcate toate propunerile validate, a înregistrat peste 1.4 milioane de accesări, de pe toate continentele lumii. Pentru faptul că inovează în procesul de predare-învăţare, cei 50 de câştigători – dintre care 40 de profesori desemnaţi câştigători în urma evaluării activităţilor acestora de către o comisie de experţi în educaţie şi 10 profesori declaraţi câştigători în urma votului online al publicului – urmează să fie premiaţi, în cadrul unei conferinţe naţionale. Astfel, proiectul CRED susţine promovarea modelelor de bune educaţionale.
Un alt rezultat, obţinut în cei doi ani de derulare a proiectului CRED, îl constituie efectuarea de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) a unei evaluări a competenţelor-cheie dezvoltate la elevii de clasa a IV-a, aflaţi la finalul anului şcolar 2018-2019. Datele şi concluziile evaluării, realizată pe un eşantion reprezentativ de şcoli, vor oferi o imagine de detaliu atât cu privire la competenţele-cheie, insuficient dezvoltate în acest moment, cât şi la categoriile de copii în risc, unde nivelul de achiziţii nu este cel aşteptat.
In concluzie, echipa proiectului şi comunitatea profesională creată în jurul proiectului CRED vor intensifica demersurile derulate în perioada 2017-2019 şi vor continua, în acelaşi timp, să răspândească starea de spirit „Cred în educaţie”, până când, în mod concret, schimbarea de paradigmă va conduce la schimbarea realităţii sistemului educaţional românesc, implicând:
profesori care adaptează demersul didactic la nevoile şi interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să îşi poată atinge şi valorifica propriul potenţial;
profesori care aplică în mod creativ şi inovator programele şcolare, generând progres şcolar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează;
profesori care folosesc metode şi strategii didactice interactive/inovatoare pentru a crea un context de dezvoltare a competenţelor-cheie;
elevi care beneficiază de un act de predare-învăţare centrat pe nevoile lor, imediate dar şi de perspectivă;
elevi autonomi în învăţare, creativi, proac-tivi, orientaţi spre succes şi încrezători în propriile forţe;
elevi deveniţi adevăraţi cetăţeni ai ţării şi ai lumii în care trăim, care îşi ghidează acţiunile (din viaţa personală, socială şi profesională) pe valori solide precum respect, responsabilitate, integritate, spirit civic, empatie, echitate, perseverenţă, care dau dovadă de spirit inovator şi creativitate, de simţ critic şi rezilienţă.
„Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi – CRED” cod SMIS 2014+:118327, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 20142020, este un proiect de anvergură pentru sistemul educaţional românesc, fiind lansat în anul 2017 şi are o durată de implementare de 4 ani. CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

S-A DECLANŞAT ACŢIUNEA "FOC DE ARTIFICII"

Poliţia a demarat acţiunea naţională „FOC DE ARTIFICII”.Şi în acest an sunt continuate activităţile la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislaţiei privind obiectele pirotehnice.În perioada 18 noiembrie 2019 – 6 […]