Published On: mar, feb. 12th, 2013

CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

nichiduta.ro

blocuriPotrivit dispoziţiilor Codului Civil, contractele de închiriere încheiate prin înscris sub semnătură privată şi înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei şi restituirea bunului închiriat la expirarea duratei contractuale.
Plata chiriei şi restituirea bunului închiriat
în măsura în care s-au îndeplinit condiţiile de formă ale contractului de închiriere, chiriaşul poate fi executat silit în temeiul acestui titlu executoriu dacă nu a plătit chiria la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau lege. Din economia textului de lege, înţelegem că executarea silită se face numai pentru valoarea chiriei datorate, nu şi pentru alte sume care s-ar datora în baza contractului (dobânzi, costuri de întreţinere etc.). în ceea ce priveşte obligaţia de restituire a bunului închiriat, s-a conferit titlu executoriu contractului de închiriere numai în cazul în care obligaţia de restituire survine la expirarea duratei contractuale (încetare de drept prin ajungere la termen, respectiv împlinirea termenului de preaviz, în cazul contractelor de închiriere pe durată nedeterminată) nu şi în cazul unei încetări anticipate a contractului de închiriere. Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Civilă, locatorul va avea la îndemână o procedură specială şi urgentă de evacuare a chiriaşului care va fi aplicabilă indiferent de cauza de încetare a contractului de închiriere.
Procedura de înregistrare la organele fiscale
Procedura de înregistrare a contractelor de închiriere la organele fiscale este prevăzută prin Ordinul nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (Ordinul nr. 1985/2012) emis de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Acestă procedură se aplică contractelor de închiriere încheiate atât de către locatori persoane fizice, cât şi profesionişti. în ceea ce priveşte contractele de închiriere încheiate de profesionişti, organul competent este organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat locatorul ca plătitor de impozite şi taxe. Locatorul trebuie să depună o declaraţie de înregistrare a contractelor de locaţiune, însoţită de contractul de închiriere (original şi copie). Originalul contractului va fi restituit locatorului după certificarea conformităţii copiei. Documentele pot fi depuse la organul fiscal competent sau transmise prin poştă (în acest din urmă caz, declaraţia de înregistrare a contractelor de închiriere fiind însoţită de o copie legalizată de pe contractul de închiriere). Orice modificare/încetare a contractului de închiriere poate fi înregistrată de locator la organul fiscal competent prin depunerea unei noi declaraţii însoţită de documentele justificative. Data înregistrării contractelor de închiriere (sau după caz, a modificărilor sau a încetării acestora) este data depunerii la registratura organului fiscal competent sau data poştei. Dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal, sau în cazul în care au fost transmise prin poştă, copia declaraţiei însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro