Published On: mar, mart. 20th, 2018

Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul „Integrare prin educaţie şi ocupare în judeţul Dâmboviţa” în parteneriat cu comuna Corbii Mari, Şcoala Gimnazială Corbii Mari, Şcoala Gimnazială Grozăveşti

nichiduta.ro

Consiliul Judeţean Dâmboviţa este beneficiar alături de unitatea administra-tiv-teritorială, comuna Corbii Mari, Şcoala Gimnazială Corbii Mari, Şcoala Gimnazială Grozăveşti, Asociaţia Atitudini şi Alternative Bucureşti, SC IPA SA Bucureşti şi SC FAXMEDIA CONSULTING SRL pentru realizarea şi implementarea proiectului în proiectul „Integrare prin educaţie şi ocupare în judeţul Dâmboviţa” şi a bugetului aferent, depus în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9 -Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.ii. Integrarea socio – economică a comunităţile marginalizate, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile mar-ginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate.
Consiliul Judeţean Dâmboviţa contribuie din valoarea totală a proiectului (22.499.511,94 lei inclusiv TVA) cu suma de 7.563.585,42 lei (inclusiv TVA), din care 133.991,71 lei reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a liderului de parteneriat.
Obiectivul proiectului urmăreşte reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate la nivelul comunei Corbii Mari pentru 560 de persoane.
Activităţile proiectului rezidă în sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie: învăţământ primar şi secundar, inclusiv a doua şansă şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin acordarea unor pachete integrate, sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, participarea la programe de ucenicie la locul de muncă, susţinerea antre-prenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale), activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă, activităţi de asistenţă juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul), campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării şi acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate.
Durata de implementare a proiectului este de 36 luni de la data semnării contractului de finanţare.
Consilierii judeţeni au aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii administrativ-teritorială, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de beneficiar în proiectul în proiectul „Integrare prin educaţie şi ocupare în judeţul Dâmboviţa”. Programul Operaţional Capital Uman stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 şi contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014-2020, acela de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE.
Strategia Programului Operaţional Capital Uman urmăreşte integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României, ca stat membru al UE şi are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.
Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale şi educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de dezvoltare – competitivitate, infrastructură, administrare şi guvernanţă – contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa
2020.
Autoritatea de Management POCU a republicat Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9 -Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.ii. Integrarea socio – economică a comunităţile marginalizate, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile mar-ginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate.
Beneficiar eligibil în cadrul acestui apel de proiecte a fost şi Unitatea Administrativ-Teritorială, judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean – în calitate de solicitant în parteneriat cu alte autorităţi şi instituţii publice sau organizaţii non – guvernamentale.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro