Published On: vin, iul. 26th, 2013

COMBATEREA FRAUDELOR

nichiduta.ro

ueConform raportului anual al Comisiei privind „Protecţia intereselor financiare ale UE”, fraudele care afectează bugetul UE au înregistrat o uşoară creştere în anul 2012 în comparaţie cu anul 2011. În ceea ce priveşte cheltuielile, au fost afectate de fraudă, în total, 315 milioane EUR din fondurile UE, ceea ce reprezintă 0,25 % din bugetul pentru cheltuieli. Această sumă trebuie comparată cu cele 295 de milioane EUR care au fost afectate de fraudă în anul precedent. Această creştere este cauzată, aproape în totalitate, de două cazuri de fraudă care au afectat fondurile de preaderare şi care implică sume mari. În ceea ce priveşte veniturile bugetare, fraudele suspectate sau confirmate s-au ridicat la 77,6 milioane EUR, ceea ce reprezintă 0,42 % din totalul resurselor proprii tradiţionale colectate pentru anul 2012. Această sumă trebuie comparată cu cele 109 milioane EUR care au fost afectate de fraudă în anul precedent.
În 2012, Comisia a întreprins o serie de iniţiative importante cu scopul de a intensifica eforturile de combatere a fraudei. Pe lângă punerea în aplicare a noii strategii antifraudă, s-au înregistrat progrese legislative semnificative în cursul anului trecut, printre care: propunerea de înfiinţare a unui Parchet european. Această nouă instituţie va consolida în mod semnificativ anchetarea şi urmărirea penală a practicilor infracţionale care afectează bugetul UE; noul Regulament OLAF, care va crea un oficiu european de luptă antifraudă mai puternic; o comunicare privind modul în care se poate continua îmbunătăţirea guver-nanţei OLAF, pe baza reformei convenite a oficiului şi ţinând seama de propunerea din partea Parchetului european; propunerea privind protejarea intereselor financiare ale UE prin măsuri de drept penal. Prin armonizarea definiţiilor infracţiunilor comise împotriva bugetului şi prin introducerea unor sancţiuni minime care urmează să fie aplicate acestor infracţiuni, propunerea ar putea contribui, de asemenea, în mod considerabil la protejarea fondurilor şi la descurajarea potenţialilor autori ai fraudelor pe întreg teritoriul Uniunii.
Raportul analizează, de asemenea, măsurile adoptate de statele membre în 2012 pentru a proteja şi apăra bugetul UE şi recunoaşte progresele înregistrate în anumite domenii. Cu toate acestea, Comisia subliniază că este necesar să se continue armonizarea şi consolidarea abordărilor statelor membre, pentru a garanta că frauda este combătută în mod echivalent pe întreg teritoriul UE. O serie de recomandări sunt adresate statelor membre pentru a îmbunătăţi pre-venireaşi detectarea fraudelor.
În conformitate cu articolul 325 din TFUE, Comisia întocmeşte Raportul anual privind protecţia intereselor financiare ale UE pentru a prezenta măsurile adoptate în vederea combaterii fraudelor care afectează fondurile UE. Prin detaliile pe care le conţine cu privire la rata cazurilor de fraudă suspectate sau confirmate care sunt raportate de statele membre pentru întregul buget al UE (şi anume atât la nivelul veniturilor, cât şi al cheltuielilor), raportul contribuie, de asemenea, la stabilirea domeniilor care sunt cele mai expuse riscurilor, în scopul orientării acţiunilor care trebuie întreprinse atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional.
În plus faţă de datele referitoare la cazurile de fraudă şi neregulile raportate, recuperările şi corecţiile financiare şi nivelurile de raportare din statele membre, Comisia şi statele membre aleg, de asemenea, în fiecare an, un domeniu care face obiectul unei analize aprofundate. În acest an, domeniul ales este agricultura. Raportul constată îmbunătăţiri la nivelul sistemelor de control financiar şi de gestionare a riscurilor (de exemplu în ceea ce priveşte dispoziţiile juridice şi orientările, procedurile administrative şi cooperarea dintre autorităţile naţionale) în acest domeniu. Cu toate acestea, răspunsurile din partea statelor membre confirmă o deficienţă care a fost deja evidenţiată în trecut, şi anume faptul că statele membre trebuie să îmbunătăţească procesul de monitorizare a rezultatelor anchetelor administrative şi penale.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro