Published On: vin, mai 3rd, 2019

Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2019-2020

nichiduta.ro

Executivul a aprobat cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat, în anul şcolar/universitar 2019 -2020.Propunerile privind cifrele de şcolarizare pentru învăţământul pre-universitar au la bază proiectele planurilor de şcolarizare elaborate de fiecare inspectorat şcolar pentru unităţile de învăţământ cuprinse în reţeaua şcolară judeţeană şi a municipiului Bucureşti şi sunt fundamentate pe criterii legislative, economice, demografice, geografice şi socio-economice.În ultimii trei ani, au fost ocupate pentru clasa a IX-a -învăţământ liceal de zi, în medie, 134.000 de locuri. În aceste condiţii, proiectul de hotărâre de Guvern pentru anul şcolar 2019-2020 a luat în calcul atât acest grad de ocupare, redistribuind locurile disponibile pentru învăţământul profesional, cât şi propunerile transmise de inspectoratele şcolare judeţene.De asemenea, menţionăm ocuparea anuală a circa 30.000 de locuri la şcoala profesională şi duală, pentru care proiectul adoptat astăzi prevede 60.000 de locuri pentru anul şcolar 2019-2020.În acest mod se realizează o distribuire echilibrată a numărului de locuri pentru anul I de studii în învăţământul liceal, profesional şi postliceal, în funcţie de solicitările inspectoratelor şcolare judeţene şi pe baza prognozei ocupării forţei de muncă pe regiuni de dezvoltare/judeţe.Având în vedere politicile educaţionale în domeniul învăţământului profesional şi tehnic, corelate cu documentele strategice europene în domeniu (Strategia Europa 2020) şi cu ţintele strategice asumate de România în domeniul educaţiei, începând cu anul şcolar 2015-2016, cifrele de şcolarizare alocate învăţământului profesional, aprobate prin hotărâre de Guvern, au fost în creştere, astfel încât acestea să acopere tendinţele de dezvoltare a acestui important segment educaţional, simultan cu reducerea abandonului şcolar în interiorul învăţământului profesional şi tehnic.Cifra de şcolarizare pentru forma de organizare în sistem dual a învăţământului profesional de stat este fundamentată prin investigarea şi analiza nevoilor de calificări ale operatorilor economici, dar şi pe baza cererilor formulate de agenţii economici.
Pentru învăţământul terţiar nonuniversitar (postliceal) au fost prevăzute 31.541 de locuri, dintre care 28.000 de locuri sunt repartizate pentru anul I, învăţământ cu frecvenţă zi şi cu frecvenţă serală.În ceea ce priveşte învăţământul superior, documentul aprobat astăzi stabileşte următoarele: – creşterea de la 63.201 locuri pentru studiile universitare de licenţă, alocate anul trecut, la 63.771 de locuri/granturi de studii finanţate de la bugetul de stat (inclusiv învăţământ militar), dintre care 5.000 de locuri sunt alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României şi 2.000 de locuri pentru absolvenţii liceelor situate în mediul rural;
– 36.041 de locuri pentru studiile universitare de masterat, inclusiv învăţământ militar (în uşoară creştere faţă de anul trecut – 35.973), dintre care 4.500 de granturi pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României;
– 3.043 de locuri pentru studiile universitare de doctorat (inclusiv învăţământ militar), dintre care 300 de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României;
– 4.710 de locuri pentru rezidenţiat.
Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 este fundamentată şi propusă în temeiul art. 222, alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de obiectivele asumate în cadrul strategiilor naţionale şi europene, inclusiv Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020, Strategia naţională pentru competitivitate 2015-2020, Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 20162020, Strategia naţională pentru ocuparea forţei de muncă 2014-2020, Strategia Europa 2020. Menţionăm că cifra de şcolarizare propusă pentru anul universitar 2019-2020 se încadrează în finanţarea aprobată pentru anul financiar 2019 şi respectă previziunea bugetară pentru anii financiari 2020 şi 2021, conform Programului de Guvernare. În acelaşi timp, se are în vedere respectarea ţintei asumate în Strategia Europa 2020 privind ponderea absolvenţilor de învăţământ terţiar de vârstă 30-34 ani.
Sunt prevăzute, în continuare, locuri în învăţământul preuniversitar şi superior pentru etnicii români din afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul stabil în străinătate şi cetăţenii străini, în baza documentelor bilaterale şi a ofertelor unilaterale. De asemenea, se păstrează facilităţile şi locurile distincte pentru tinerii romi care doresc să urmeze învăţământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal, dar şi studii universitare, indiferent de ciclul de studii.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro