Published On: mar, mart. 27th, 2018

Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019

nichiduta.ro

Cifra de şcolarizare totală pentru învăţământul preuniversitar se menţine la nivelul celei aprobate pentru anul şcolar precedent, cu următoarea realocare: – suplimentarea cu 1.000 de locuri a cifrei de şcolarizare pentru învăţământul obligatoriu cu frecvenţă redusă – nivel primar şi gimnazial şi programul educaţional „A doua şansă”, inclusiv pentru cel organizat în penitenciare;
– diminuarea cu 1.000 de locuri a cifrei de şcolarizare pentru stagiile de practică (învăţământ de masă).
Pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, de artă şi sportiv, precum şi pentru clasele de început din învăţământul de liceal şi profesional (inclusiv învăţământ dual), cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 rămân la nivelul anului şcolar anterior, reprezentând în total 2.735.500 de locuri.
În ceea ce priveşte învăţământul superior, începând cu anul universitar 2018-2019, Ministerul Educaţiei Naţionale a decis alocarea de locuri finanţate de la bugetul de stat, distinct pentru fiecare ciclu de studii universitare, acelor domenii prioritare cu potenţial de creştere, relevante pentru dezvoltarea economică a României asumate prin Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020.
Astfel, documentul aprobat stabileşte următorul număr de locuri/granturi de studii finanţate de la bugetul de stat:
– 63.201 locuri pentru studiile universitare de licenţă, dintre care 5.000 de locuri alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României, 2.000 de locuri pentru absolvenţii liceelor situate în mediul rural şi 1.201 locuri pentru instituţiile de învăţământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de licenţă, pentru anul universitar 2018 – 2019, este mai mare cu 1.201 locuri, comparativ cu cifra din anul universitar precedent;
– 35.973 de locuri pentru studiile universitare de master, dintre care 4.600 de granturi pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României şi 373 de granturi pentru instituţiile de învăţământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de master, pentru anul universitar 2018 – 2019, este mai mare decât cea alocată pentru anul universitar 2017-2018 cu 373 de locuri;
– 3.036 de locuri pentru studiile universitare de doctorat, dintre care 300 de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României şi 36 de granturi pentru instituţiile de învăţământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de doctorat este mai mare cu 36 de locuri comparativ cu cifra din anul universitar precedent;
– 5.000 de locuri pentru rezidenţiat, cu 1.000 de locuri mai multe comparativ cu anul universitar precedent.
Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 este propusă în temeiul art. 222, alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de obiectivele asumate în cadrul strategiilor naţionale şi europene, inclusiv Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020, Strategia naţională pentru competitivitate 2015-2020, Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, Strategia naţională pentru ocuparea forţei de muncă 2014-2020, Strategia Europa
2020.
Menţionăm că cifra de şcolarizare propusă pentru anul universitar 20182019 se încadrează în finanţarea aprobată pentru anul financiar 2018 şi respectă previziunea bugetară pentru anii financiari 2019 şi 2020, conform Programului de guvernare. În acelaşi timp, se are în vedere respectarea ţintei asumate în Strategia Europa 2020 privind ponderea absolvenţilor de învăţământ terţiar de vârstă 30-34 ani.
Sunt prevăzute, în continuare, locuri în învăţământul preuniversitar şi superior pentru etnicii români din afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul stabil în străinătate şi cetăţenii străini, în baza documentelor bilaterale şi a ofertelor unilaterale.
De asemenea, sunt perpetuate facilităţile şi locurile distincte pentru tinerii romi care doresc să urmeze învăţământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal, dar şi studii universitare, indiferent de ciclul de studii.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro