Published On: mar, oct. 17th, 2017

Autorizaţia de securitate la incendiu, temă de dezbatere în judeţul Dâmboviţa

nichiduta.ro

Casa Tineretului din Târgovişte a fost gazda unei întâlniri, organizată de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, adică toate primăriile din judeţ, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, proiectanţi, verificatori de proiecte şi reprezentanţi ai operatorilor economici care deţin construcţii şi funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu.
În cadrul acestei întâlniri au fost abordate subiecte precum:
– cadrul legislativ european prin care se stabilesc cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, cu accent pe cerinţa „securitate la incendiu”;
– cadrul legislativ naţional privind calitatea în construcţii şi autorizarea executării lucrărilor în construcţii;
– categoriile de construcţii şi amenajări pentru care trebuie obţinute avizul şi autorizaţia de securitate la incendiu;
– documentele necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
– obligaţia obţinerii atorizaţiei de securitate la incendiu şi sancţiunea contravenţională care se aplică pentru funcţionarea fără acest act de autoritate;
– obligaţiile proiectanţilor, verificatorilor de proiecte şi ale beneficiarilor/ investitorilor, statuate atât în legislaţia specifică apărării împotriva incendiilor, cât şi în cea specifică domeniului construcţii.
Col. Raoul Ilie Constantinescu, comandatul ISU Dâmboviţa a ţinut să puncteze că prezenţa a fost destul de ridicată iar discuţiile au fost aplicate. Prin aceste întâlniri, ISU Dâmboviţa încearcă să ofere şi o consultanţă tehnică privind obţinerea avizului şi autorizaţiei de securitate la incendiu.
Beneficiarii care au depus până la data de 30 septembrie 2017 documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanţare sunt exceptaţi de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depăşeşte 31 decembrie 2017.
Categoriile de construcţii care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, sunt aprobate cu H.G.R
nr. 571/2016.
I. Clădiri:
a) încadrate conform legii în categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;
b) definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca „înalte” sau „foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinaţie;
c) în care sunt amplasate încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca „săli aglomerate”, indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;
d) de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;
e) pentru sedii ale autorităţilor publice locale şi centrale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
f) pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, cu excepţia caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotniţelor, lumânărelelor şi capelelor;
g) agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor;
h) de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL, de capacitate medie sau mare.
II. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de:
a) comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;
b) alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;
c) birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
d) îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
e) învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp;
f) gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum şi staţii de metrou, indiferent de aria desfăşurată;
g) cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
h) parcaj, cu peste 10 autoturisme;
i) centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 200 mp;
j) primire turistică, cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bunga-louri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;
k) producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp.
III. Clădiri civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfăşurată mai mare sau egală 100 mp.
IV. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:
a) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte;
b) staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV);
c) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale;
d) lucrări noi şi de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri.
V. Construcţii sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber:
În Anexa 2 sunt prezentate Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun autorizării privind securitatea la incendiu, după cum urmează: I. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:
a) sisteme de distribuţie gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, care nu sunt amplasate în staţii mixte;
b) staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;
c) alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor-sanitare, şcolare şi alte asemenea, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;
d) puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL şi maximum 1.250 kg GPL;
e) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.
II. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp.
Documentele necesare obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu
Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prezentate în Anexa 2 la O.M.A.I nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă. A.) Dispoziţii comune
Art. 3 Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în condiţiile
legii.
Art. 4 Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi, solicitate potrivit prezentelor norme metodologice, trebuie să fie datate, semnate olograf şi ştampilate, pe fiecare pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi specialităţii pentru care sunt atestaţi.
Art. 5 (1) Scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii prevăzute în anexa nr. 1 şi se semnează, după caz, de către proiectanţii de construcţii, amenajări şi instalaţii utilitare şi cu rol în asigurarea cerinţei fundamentale securitate la incendiu.
(2) Scenariile de securitate la incendiu trebuie să fie însuşite de către verificatori de proiecte atestaţi.
(3) Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori -investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. – pe toată durata de existenţă a construcţiilor şi amenajărilor.
(4) Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.
Art. 6 Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, şi referatele verificatorilor de proiecte atestaţi se depun în original, în două exemplare, dacă prezentele norme metodologice nu prevăd
altfel.
(2) Nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe bucăţi lipite.
(3) Modificările olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semnătură şi ştampilă de către verificatorul de proiect atestat.
Art. 7 (1) În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează părţi ale unei construcţii autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, atunci documentaţia de avizare/autorizare trebuie să trateze doar spaţiile asupra cărora se intervine, în scenariu făcându-se o analiză a modului în care aceste intervenţii influenţează cerinţa fundamentală „securitate la incendiu” a întregii construcţii.
Autorizaţia de securitate la incendiu emisă pentru situaţia prevăzută la alin. (1) constituie anexă la autorizaţia de securitate la incendiu emisă iniţial pentru acea construcţie şi se păstrează în aceleaşi condiţii.
În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează o construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie, care nu are autorizaţie de securitate la incendiu, documentaţia de avizare/autorizare trebuie să trateze întreaga construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie.
Art. 8 Documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:
a) realizării construcţiilor noi;
b) realizării lucrărilor de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei construcţiilor ori de modificare a instalaţiilor existente sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite;
c) depunerii cererii de emitere a autorizaţiei pentru construcţiile sau instalaţiile care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite.
Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prezentate în Anexa 2 la O.M.A.I nr. 129/2016, care pot fi, după caz:
a) cerere-tip;
b) certificatul de urbanism;
c) scenariul de securitate la incendiu;
d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală „securitate la incendiu”, construcţii şi/sau instalaţii, după caz;
e) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori
1:1000;
f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;
g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu”, întocmite la faza de proiectare pentru autorizaţia de construire;
h) piese desenate cuprinzând situaţia propusă la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi pentru instalaţiile cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu”;
i) schema-bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz;
j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izomet-rică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere; k) scheme ale instalaţiilor cu rol în asigurarea cerinţei „securitate la incendiu”, după caz;
l) schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;
m) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează modificările propuse;
n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta staţiei, care nu trebuie să depăşească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia; o) schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere;
p) schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX; q) opis cu documentele depuse.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro