Published On: vin, iul. 7th, 2017

Activitatea administraţiei din Voineşti pe anul 2016 a fost una laborioasă şi cu rezultate pe măsură

nichiduta.ro

Autorităţile din comuna dâmboviţeană Voineşti şi-au făcut public raportul de activitate pe anul 2016. Potrivit datelor prezentate, activitatea este una destul de laborioasă şi cu rezultate deosebite.
ACTIVITATE JURIDICĂ, LEGALITATEA DOCUMENTELOR, CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Activitatea este desfăşurată de secretarul comunei Voineşti şi constă în:
1. Întocmeşte dosarele, formulează acţiuni, întâmpinări, concluzii, obiecţiuni la rapoartele de expertiză şi solicită probe în scopul soluţionării cauzelor aflate pe rol în consultare cu avocatul contractat;
2. Întocmeşte evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţei şi corespondenţa;
3. Asigură asistenţă juridică a celorlalte servicii, birouri, compartimente din cadrul instituţiei;
4. Participă la licitaţiile organizate de instituţie, în situaţiile unde este nominalizat să participe;
5. Clarifică din punct de vedere juridic, situaţiile prezentate de cetăţeni, prin intermediul compartimentului de „Relaţii cu publicul”;
6. Soluţionează petiţiile repartizate;
7. Verifică sub aspectul legalităţii materialele redactate de diverse compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
8. Participă în cadrul comisiilor în care sunt numiţi, în cadrul instituţiei;
9. Urmăreşte şi realizează ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local, în colaborare cu celelalte compartimente;
10. Acordă asistenţă juridică pentru elaborarea dispoziţiilor;
11. Întocmeşte şi comunică Raportul de evaluare a implementării Legii 52/2003 privind transparenţa decizională;
12. Întocmeşte şi comunică Raportul de evaluare al implementării Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile publice;
13. Întocmeşte şi Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor conf. OUG 27/2002 aprobată prin Legea 233/2002;
14. Urmăreşte modificările legislative în mod curent;
Activitatea se axează în principal pe soluţionarea litigiilor aflate în instanţă şi formularea acţiunilor noi:
în 2016 au fost soluţionate litigii atât din 2015 cât şi noi acţiuni din 2016 cu diverse obiecte, total 30 dosare: litigii de muncă (drepturi băneşti) 10 dosare; 2 dosare privind somaţii de plată cu ADI (apă şi gunoaie); 2 dosare ale UAT Comuna Voineşti privind dobândirea dreptului de proprietate pentru bunuri imobile (continuate la diverse instanţe din 2011), 7 dosare de fond funciar, 2 dosare privind urbanism (desfiinţare lucrări de construire) şi 7 dosare noi privind acţiunile civile în instanţă ale lui Neagu Florin Mihail pe aceeaşi speţă, anume, recunoaşterea proprietăţii asupra suprafeţei de 148 mp deţinuţi suplimentar în căminul casei, obligarea la înscrierea în registrul agricol a acestei suprafeţe şi calcularea impozitului şi pentru această suprafaţă);
Şedinţele Consiliului Local, asigurarea gestionării procedurilor administrative privind relaţia dintre Consiliul Local şi Primar, precum şi procedurile de convocare, secretariat şi publicitate a şedinţelor Consiliului Local
în anul 2016, Consiliul Local Voineşti s-a constituit după alegerile locale din iunie 2016, în şedinţa convocată de Prefect din data de 29.06 2016 şi s-a întrunit în 19 şedinţe din care 12 ordinare, 2 extraordinare şi 5 de îndată, adoptând 134 de hotărâri, neatacate de Instituţia Prefectului Dâmboviţa;
De asemenea un număr de 929 de dispoziţii care au fost emise de Primarul Comunei Voineşti au primit avizul de legalitate;
De asemenea au fost vizate de legalitate organizarea licitaţiilor pentru concesionare terenuri, lucrări publice, concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul aparatului de specialitate, participând în comisii constituite în acest sens;
De asemenea, în 2016, s-a ocupat din punct de vedere legal de acţiunile ce vizează activităţile electorale;
Activitatea de soluţionare a petiţiilor în 2016 conf. OUG 27/2002 în număr de 1231 petiţii din care, cele mai multe sunt solicitările ajutoare încălzirea locuinţei ajutor social (425), probleme edilitar gospodăreşti – taxă habitat, apă canal, energie electrică (206), recalculare impozit pe imobile, teren sau maşini urmare a modificărilor în situaţia juridică a imobilelor;
Activitatea privind accesul la informaţiile de interes public, în 2016 o singură solicitare privind „utilizarea banilor publici”, de către Neagu Florin Mihail, respinsă pe motiv, informaţii exceptate de la acces”.
MISIUNI DE AUDIT
Compartimentul de audit public intern organizat la nivelul unităţii administrativ teritoriale Comuna Voineşti este poziţionat în organigramă, în subordinea directă a Primarului Comunei Voineşti asigurându-se raportarea activităţii celui mai înalt nivel al conducerii, independenţa funcţională necesară unei evaluări obiective a disfuncţiilor constatate şi formularea unor recomandări adecvate soluţionării acestora.
Activitatea compartimentului de audit se axează în principal pe misiuni de audit şi urmărirea implementării recomandărilor în vederea îmbunătăţirii activităţii, dar presupune şi elaborarea planurilor anuale şi multianuale de audit, elaborarea Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern, elaborarea Raportului anual de audit, consiliere formală şi informală la nivel de compartimente.
Scopul acestui raport este de a prezenta activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul UAT Comuna Voineşti prin aprecierea modului de implementare a recomandărilor, sintetizând contribuţia funcţiei de audit la îmbunătăţirea activităţii instituţiei.
în anul 2016 au fost planificate şi realizate 4 misiuni de asigurare (conformitate) Domeniile spre care au fost îndreptate misiunile sunt:
– domeniul financiar contabil – 1 misiune -evaluarea activităţii financiar- contabile la Liceul Tehnologic Voineşti; – domeniul resurse umane – 1 misiune -gestiunea resurselor umane la nivelul UAT Voineşti
– domeniul funcţiilor specifice – 1 misiune
– evaluare activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului -UAT Voineşti
– domeniul funcţiilor specifice – 1 misiune
– evaluarea activităţii de asistenţă socială
Urmărirea implementării recomandărilor se realizează prin fişa de urmărire a recomandărilor. Comunicarea stadiului implementării recomandărilor se efectuează de structurile auditate, la termenele stabilite în planul de acţiune şi calendarul implementării recomandărilor, printr-o notă de informare. în urma misiunilor de audit, derulate în anul 2016, au fost formulate şi urmărite un număr de 35 de recomandări plus încă 2 din 2015 cu termen de implementare în 2016. Gradul de implementare la finele anului 2016 este de 100%, aşa cum rezultă din notele de informare primite de la structurile audi-
tate.
Pentru anul 2016, a fost elaborat Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern. Acesta a fost aprobat de ordonatorul principal de credite.
Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern a fost actualizat în luna decembrie 2016 ca urmare a evaluări activităţii de audit realizată de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Dâmboviţa cu ocazia misiunii de audit financiar desfăşurată în perioada 01.08.2016-09.09.2016 la nivelul UAT Comuna Voineşti
A fost elaborate planul anual de audit pe anul 2016 şi planul multianual.
La planificarea strategică pe termen mediu 2016-2018 (3 ani) am avut în vedere faptul că, potrivit prevederilor legale, toate activităţile audiabile trebuie să fie auditate cel puţin o dată la trei ani şi acestea au fost selectate în funcţie de următoarele criterii: importanţa activităţii în cadrul primăriei, pericolul producerii unor evenimente sau chiar pagube, gradul de apariţie şi importanţă a riscului.
A fost elaborat Raportul anual de audit pentru anul 2016 şi depus în termenele legale la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ploieşti şi la Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Dâmboviţa.
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Serviciul Public Comunitar de Asistenţă Socială întocmeşte următoarele tipuri de dosare pentru prestaţii sociale:
– Ajutor social;
– Alocaţii pentru susţinerea familiei;
– Alocaţii de stat pentru copiii nou-născuţi;
– Indemnizaţii pentru creşterea copilului;
– Asistenţi personali ai bolnavilor cu handicap grav şi indemnizaţii de îngrijire pentru persoanele cu handicap grav;
– Ajutor pentru încălzirea locuinţei;
– Distribuirea ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană;
– Tichete sociale pentru grădiniţă
în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Primăriei comunei Voineşti s-au depus în anul 2016 următoarele tipuri de dosare:
* Legea nr. 416/2001 privind Venitul minim garantat – 43 dosare aprobate în 2016,204 dosare în total.
* Legea nr. 277/2010 privind Alocaţia pentru susţinerea familiei – 32 dosare aprobate în 2106, 185 dosare în total
* Legea nr. 61/1993 privind Alocaţia de stat – 41 dosare;
* Ordonanţata de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului – 26 dosare;
* Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – asistenţi personali 4 dosare aprobate în 2016, 37 dosare în total, indemnizaţii pentru persoanele cu handicap grav (copii şi adulţi) – 26 dosare aprobate în 2016, 60 dosare în total.
* Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece:
– 305 dosare pentru subvenţia la încălzirea cu lemne
– 193 dosare pentru subvenţia la încălzirea cu lemne – beneficiari de ajutor social
– 5 dosare pentru subvenţia la încălzirea cu gaze
* Legea 248/2015 cu modificările şi completările ulterioare – tichete sociale pentru grădiniţă – 29 dosare.
S-au distribuit produse alimentare prin programul POAD 2016, primite de la Uniunea Europeană pentru următoarele categorii:
– pensii POAD – 325 persoane
– şomeri indemnizaţi – 12 peroane
– persoane cu handicap – 212 persoane
– persoane beneficiare de ajutor social –
431
– persoane beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei
– persoanele care se încadrează în prevederile art. 3 din HG 799/2014 modificată (persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450/lei/lună/personă şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile menţionate mai sus)
Au fost efectuate un număr de 1118 de anchete sociale din care:
– ajutor social – 412 anchete;
– alocaţie pentru susţinerea familiei – 396 anchete;
– anchete sociale persoane cu handicap –
157;
– anchete sociale solicitate de instanţele judecătoreşti – 19;
– anchete sociale solicitate de D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa – 26;
– anchete pentru Sprijin financiar – procurare calculator – 23;
– anchete Ajutor rechizite – 51;
– anchete Bursă/Bani de liceu – 34
ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ
– am colaborat cu medicii de familie pentru a identifica persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (vârstnici, bolnavi cronici, persoane cu dizabilităţi, femei gravide, copii 0-1 ani);
– educarea comunităţii pentru sănătate: medierea relaţiei dintre beneficiari şi medicul de familie / sau specialist; informare şi consiliere asupra necesităţii vaccinărilor; informare/ consiliere privind administrarea corectă a tratamentelor conform prescrierii medicului de familie/ specialist;
– pentru derularea în timp şi eficient a acţiunii privind implementarea planului de măsuri pentru limitarea extinderii epidemiei de rujeolă din România, împreună cu medicii de familie am catagrafiat copii cu vârste cuprinse între 9 luni şi 9 ani şi le-am transmis D.S.P. Dâmboviţa urmând să fie distribuit vaccinul ROR şi să se desfăşoare activitatea de vaccinare;
– am însoţit personalul Serviciului de Asistenţă Socială la efectuarea anchetelor sociale;
– promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale: am informat femeile cu vârsta fertilă (15-45 ani) privind metodele contraceptive şi consilierea asupra bolilor cu transmitere sexuală;
– promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos în cadrul tuturor grădiniţelor şi a şcolilor de pe raza comunei Voineşti; – am participat la acţiunile organizate de D.S.P. Dâmboviţa;
– am identificat familiile cu risc socio-medical din cadrul comunităţii; identificarea şi semnalarea cazurilor potenţiale de abandon; monitorizarea copiilor reintegraţi în familie;
– identificarea copiilor de vârsta şcolară care nu frecventează cursuri de învăţământ;
– informarea familiilor cu vârsta şcolară asupra necesităţii frecventării cursurilor şcolare şi a cursurilor de grădiniţă, în special a copiilor care pot fi înscrişi în clasa 0;
– sprijinirea persoanelor în vederea obţinerii asigurării de sănătate;
– acţiuni de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară: informare privind riscurile la boală, mobilizarea şi însoţirea membrilor comunităţii la acţiuni de sănătate publică (campanii de vaccinare, campanii de informare şi educare în domeniul promovării sănătăţii); distribuirea de pliante;
– acţiuni de identificare a persoanelor care au intrat în contact cu suspecţii / bolnavi de boli transmisibile (rujeolă, hepatită, etc.).
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ VOINEŞTI
SPCLEP Voineşti vă aduce la cunoştinţă că pe parcursul anului 2016 au fost soluţionate un nr. de 2124 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate, din care 1984 CI, 47 CIP, 93 vize de reşedinţă.
Au fost înregistrate în baza de date un număr de 133 de naşteri, 295 de decese, 85 de căsătorii, 8 divorţuri, am întreprins 10 acţiuni cu camera mobilă şi a fost pusă în legalitate o persoană majoră fără act de identitate.
Menţionam că SPCLEP Voineşti are arondate un număr de 8 comune cu o populaţie activă de 21439 locuitori.
Pe linie de stare civilă la nivelul comunei Voineşti în anul 2016 au fost înregistrate 9 naşteri, 35 căsătorii, 74 de decese.
La cererea altor primării sau a persoanelor particulare au fost eliberate 115 certificate de naştere, 68 certificate de căsătorie şi 91 certificate de deces.
Au fost întocmite 69 de sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale.
BIROUL REGISTRATURĂ, RELAŢII
PUBLICE ŞI INFORMATICĂ
în cadrul biroului de Registratură în anul 2016 s-au prezentat un număr de aproximativ de 15 000 de persoane. Solicitările au fost rezolvate în procent de
93%
în anul 2016 s-au înregistrat 19 141 de numere în Registru de intrări/ieşiri.
S-a completat un număr de 20 registre intrare/ieşire.
A fost depus un număr de 140 cereri pentru înscrierea a (contractelor de vânzare-cumpărare, titluri de proprietate, acte de partaj)
A fost eliberat un număr de 2 853 certificate fiscale.
S-a înregistrat un număr de 186 sesizări/conflicte produse între cetăţeni.
Totodată a fost înregistrat un număr de 165 cereri privind scutirea de la taxele şi impozitele în cazul persoanelor îndreptăţite (veterani de război, persoane cu handicap).
De asemenea a fost depus un număr de 204 cereri pentru eliberarea/întocmirea de anchete sociale.
Infrastructura comunei Voineşti este compusă dintr-un număr de 2 500 gospodării.
Tot în cadrul compartimentului de Registratură se primeşte, se înregistrează şi se repartizează corespondenţa primită prin poştă.
Pe lângă înregistrarea lor în Registru de intrări/ ieşiri sunt înregistrate şi în Registrul Electronic Document Management ELO fiind scanate şi distribuite în mod electronic către compartimentele din cadrul primăriei.
în cadrul Primăriei Voineşti în anul 2016 sunt 25 calculatoare la care s-au instalat, programele operaţionale necesare bunei desfăşurări a activităţii în primăria Voineşti.
De asemenea s-au înlocuit şi reparat componentele hardware ale calculatoarelor care s-au defectat pe parcursul anului 2016.
Primăria Voineşti deţine 4 copiatoare şi 25 imprimante la care s-au încărcat şi înlocuit tonerele în cadrul primăriei.
Site-ul primăriei Voineştii „http://www.primarievoinesti.ro” este administrat şi actualizat la zi de referentul cu atribuţii de informatician din cadrul Primăriei Voineşti.
în cadrul primăriei se foloseşte aplicaţia Patrimven pentru raportare la ANAF şi aplicaţia online cu Registrul Electoral unde s-au introdus informaţii personale ale cetăţenilor (71 raportări decese).
în vederea implementării „Sistem Informatic de Gestiune a Activităţii Primăriilor în judeţul Dâmboviţa”, s-a colaborat cu funcţionarii desemnaţi cu folosirea aplicaţiei folosite în acest proiect (Registrul agricol, Taxe şi impozite, Buget, Financiar contabilitate, Resurse Umane, Managementul documentelor şi Management proiecte) şi s-a participat la toate şedinţele de instruire cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
REGISTRUL AGRICOL ŞI CADASTRU
– Procese verbale de identificare a imobilului – 417
– Certificate de atestare ca petentul este cunoscut ca proprietar – 334
– Certificate de atestare a existenţei construcţiilor – 34
– Procese verbale identificări terenuri – 41
– Planuri de situaţie – 25
– Procese verbale constatare categorie de folosinţă – 45
– Litigii de grăniţuire, pagube, acces la teren etc. – 61
– Constatare an obţinere producţii economice – 17
– Constatare degradări livezi – 21
– Constatare pagube produse de calamităţi – 33
– Răspunsuri persoane juridice (DGA, DJS, Garda Forestieră, Poliţia Voineşti,
etc) – 13
– Acte de operat în registrul agricol: contracte de vânzare cumpărare, sentinţe civile, acte de partaj, certificate de moştenitor, procese verbale de constatare, de schimbare a categoriei de folosinţă a terenului = 874
– Atestate de producător = 561
– Anexa 24 în vederea eliberării taxei succesorale = 64
– Contracte de arendă = 283
– Adeverinţe: cadastru, telefon, buletin, pentru şcoală rechizite, alocaţie suplimentară, ajutor social, încălzire, APIA, notariat, electrica, cu terenurile din proprietate, adeverinţe calamităţi , rezilieri contracte de arendă , acte pentru accesare fonduri europene: adeverinţe, tabele centralizatoare, deschis partide pe firmă peste 6000
– Scriere registre agricole şi completare la zi 60 volume.
– Situaţii statistice privind eşantioanele de animale, de plantaţii solicitate de DADR şi Statistică.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro